Δευτέρα 8 Απριλίου 2013

Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του GR11 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Η γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Διαχείρισης της Περιοχής Λεκάνης Απορροής Ποταμού Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας (GR 11), πρόκειται να συζητηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα στην Κομοτηνή.


Αξίζει να σημειωθεί πως η συνολική έκταση του Υδατικού Διαμερίσματος GR11 είναι 7.321km2, αποτελείται από την λεκάνη απορροής Στρυμόνα και περιλαμβάνει την ΠΕ Σερρών (100% της έκτασης της ΠΕ) και τμήματα των ΠΕ Καβάλας (63,8% της έκτασης της ΠΕ) Δράμας (52,7 % της έκτασης της ΠΕ), Θεσσαλονίκης (7,9% της έκτασης της ΠΕ) και Κιλκίς (5% της έκτασης της ΠΕ).

Οι Στόχοι προστασίας περιβάλλοντος που τίθενται από την οδηγία είναι: α) Για τα Επιφανειακά Υδάτινα Σώματα (ΥΣ): να αποτραπεί επιδείνωση στην κατάστασή τους, να αποκατασταθεί σε καλή, η κατάσταση επιφανειακών νερών (ή σε καλό οικολογικό δυναμικό για ιδιαίτερα τροποποιημένα και τεχνητά υδατικά συστήματα) μέχρι το 2015, και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα με στόχο τη σταδιακή μείωση της ρύπανσης από τις Ουσίες Προτεραιότητας και την παύση ή τη σταδιακή κατάργηση των εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών από τις Επικίνδυνες Ουσίες Προτεραιότητας, και β) Για τα Υπόγεια Υδάτικα Σώματα (ΥΥΣ): να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν ή να περιορίσουν τη διοχέτευση ρύπων στα υπόγεια νερά και για να αποτρέψουν την υποβάθμιση της κατάστασης όλων των υπόγειων νερών, να προστατευτούν, να αναβαθμιστούν και να αποκατασταθούν όλα τα ΥΥΣ, να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων νερών, με στόχο την επίτευξη καλής κατάστασης τον Δεκέμβριο του 2015 το αργότερο, και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα για να αναστραφεί οποιαδήποτε σημαντική και έμμονη ανοδική τάση στη συγκέντρωση οποιουδήποτε ρύπου, που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση των υπόγειων νερών σταδιακά.

Στόχος των μέτρων και οι επιπτώσεις

Το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων έχουν ως στόχο τη βελτίωση τόσο της ποιοτικής όσο και της ποσοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων σωμάτων (ΥΣ) και ως εκ τούτου συμβάλλουν εμμέσως στην αναβάθμιση των οικοσυστημικών χαρακτηριστικών του φυσικού περιβάλλοντος. Συστήνεται η λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων ως προς τη χωροθέτηση, τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των έργων τα οποία θα υλοποιηθούν σε εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης.

Η εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης αναμένεται να κάνει πιο ελκυστική την ύπαιθρο της περιοχής μελέτης και να ανακόψει το παρατηρούμενο κύμα αστικοποίησης του πληθυσμού. Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι θετικές καθώς αναμένεται σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας του νερού, επιφανειακού, υπόγειου ή θαλάσσιου. Η ενδεχόμενη αναδιάρθρωση της γεωργίας (λόγω των περιορισμών στη χρήση αρδευτικού ύδατος που προτείνει το εξεταζόμενο Σχέδιο) και η αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής του αρδευτικού ύδατος είναι πιθανό να δημιουργήσει κάποιες πιέσεις στις χρήσεις γης (π.χ. ένα κομμάτι του αγροτικού πληθυσμού ενδεχομένως να οδηγηθεί στην εγκατάλειψη της συγκεκριμένης παραγωγικής δραστηριότητας) και κάποιες κοινωνικές αντιδράσεις.

Η επιβολή αυστηρότερων όρων για τη λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων (βιομηχανικών, κτηνοτροφικών κλπ), μέσω π.χ. της θεσμοθέτησης ορίων εκπομπής ρύπων ή της κατάρτισης μητρώου εκπομπών, απορρίψεων και διαρροών για όλες τις ουσίες προτεραιότητας, είναι πιθανό να δημιουργήσει κάποιες πιέσεις σε αυτές τις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Για το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων μπορούν να προνοηθούν μέτρα – κίνητρα ανάλογα με τα προαναφερθέντα (οικονομικά, φορολογικά, θεσμικά κλπ), ώστε να διευκολυνθούν οι εν λόγω μονάδες για την εφαρμογή των νέων επικαιροποιημένων προϋποθέσεων λειτουργίας. Για την άρση των επιπτώσεων από την προωθούμενη αναπροσαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που αφορά τη χρήση ύδατος και η οποία προβλέπει αυξημένες χρεώσεις ανά m3 τόσο υδρευτικού όσο και αρδευτικού νερού, μπορούν να περιοριστούν με τη λήψη μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα.

Η συνολική συμβολή του προτεινόμενου Σχεδίου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναμένεται θετική, με μεταβολές που έχουν μεγάλη έκταση και μόνιμο χαρακτήρα και με ισχυρή ένταση στο σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Οι αρνητικές επιπτώσεις θεωρούνται έμμεσες και τοπικής σημασίας.

(Πηγή - Περισσότερες πληροφορίες: Εφημερίδα "Εβδόμη")


Δεν υπάρχουν σχόλια: