Σάββατο 22 Απριλίου 2017

"Η Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά ως εργαλείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης"

Πριν ένα περίπου μήνα, την Παρασκευή 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε το 1ο ημερήσιο Συνέδριο των δράσεων cultureCrises με τίτλο: «Πολιτισμός και Τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης» στη Bissell Library του American College of Thessaloniki. Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την δραστήρια επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, με την υποστήριξη του American College of Thessaloniki και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιελάμβανε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, στο φάσμα του πολιτισμού και του τουρισμού, και πως μπορούν οι δύο αυτοί πυλώνες να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου και στην αντιμετώπιση της κρίσης.


Η επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, μας παραχώρησε τις περιλήψεις των εισηγήσεων της ημέρας εκείνης, τις οποίες και με ιδιαίτερη τιμή θα δημοσιεύσουμε σταδιακά. Υπογραμμίζεται ότι το υλικό αυτό του Συνεδρίου παραχωρήθηκε από την επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, στην οποία ανήκουν και τα πνευματικά δικαιώματα, από κοινού με τους εισηγητές.

Η πρώτη περίληψη που θα δημοσιευθεί έχει θέμα: "Η Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά ως εργαλείο Τουριστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης", και παρουσιάστηκε από την κα Στέλλα Κωστοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης,
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο τουρισμός αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες βιομηχανίες παγκοσμίως, με σημαντικές επιπτώσεις στις εθνικές και τοπικές οικονομίες.  Η πολιτιστική κληρονομιά, υλική και άυλη, ως βασικό συστατικό της ταυτότητας ενός τόπου, θεωρείται  στοιχείο κλειδί στην τουριστική εμπειρία, δημιουργώντας διακριτά περιβάλλοντα μεταξύ των τουριστικών προορισμών. 

Ειδικότερα στις πόλεις, η πολιτιστική κληρονομιά συμβάλλει στη δημιουργία μοναδικών  εικόνων των τουριστικών προορισμών, με βάση υλικά και άυλα πολιτιστικά στοιχεία, και έχει σημαντικό ρόλο στη στρατηγική τουριστικής toywανάπτυξης.

Στην παρουσίαση αυτή επιχειρείται η ανάλυση του ρόλου της Βυζαντινής πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουριστική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης  και η διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη πολιτιστικού-δημιουργικού τουρισμού, με βάση την αξιοποίηση της συμβολικής Βυζαντινής ταυτότητας της πόλης. 

Βασικός άξονας των προτάσεων είναι η ανάδειξη του ιδιαίτερου αποτυπώματος της Βυζαντινής εποχής στο αστικό περιβάλλον και στο «πνεύμα του τόπου», με στόχο την αλληλεπίδραση της Βυζαντινής ιστορίας  της πόλης με τη σύγχρονη τουριστική συμπεριφορά και τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ποιοτικού τουριστικού προϊόντος: THEssalonikiByzantineLegacyBrand.


Παρασκευή 21 Απριλίου 2017

Για την ημέρα

Σαν σήμερα, πριν 50 χρόνια, ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, αξιωματικοί του Στρατού, υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου, του ταξίαρχου Στυλιανού Παττακού και του συνταγματάρχη Νικόλαου Μακαρέζου, κατέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα, επιβάλλοντας δικτατορία που διήρκεσε επτά χρόνια.

Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Ευχές από την Οργανωτική Γραμματεία του 1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου


Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2017

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

***

Ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι καὶ τέκνα θεοφιλῆ ἐν τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ,

"Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε˙ ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον" (Ἰωάν. ις΄, 33), διαβεβαιώνει ὁ θανάτῳ τὸν θάνατον μόνος πατήσας Κύριος τὰς γενεὰς τῶν ἀνθρώπων. Χριστὸς Ἀνέστη! ἀναφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς πρὸς πάντας τοὺς ἐγγὺς καὶ τοὺς μακρὰν ἀπὸ τῆς Ἱερᾶς ταύτης Αὐλῆς τοῦ βιωματικοῦ ἐν τῷ κόσμῳ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως∙ ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τῆς Αὐλῆς τῆς Ἀναστάσεως∙ ἀπὸ τῆς κόγχης ταύτης τῆς γῆς, τῆς Κωνσταντίνου Πόλεως, ἀπὸ ὅπου διακηρύττεται ὅτι "ζωὴ πολιτεύεται", διαλυομένης τῆς κάθε εἴδους φθορᾶς καὶ αὐτοῦ τοῦ θανάτου.

Ὁ Κύριος πολλάκις προειδοποίησε, κατὰ τὴν ἐπὶ γῆς ἔνσαρκον παρουσίαν Του, τοὺς Μαθητάς Του περὶ τῆς θλίψεώς των ἐξ αἰτίας τῆς σταυρικῆς Του θυσίας ἐπὶ τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ, ὡς καὶ ἕνεκα τῆς δραστηριότητος καὶ τῆς πορείας των ἐντὸς τοῦ κόσμου τούτου –αὐτῶν τῶν ἰδίων ἀλλὰ καὶ πάντων ὅσων θὰ ἐπίστευον εἰς τὸν Χριστόν-. Μὲ μίαν χαρακτηριστικὴν ὅμως λεπτομέρειαν: "ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾿ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται...καὶ ὑμεῖς οὖν λύπην μὲν νῦν ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία" (Ἰωάν ις΄, 20-22).

Τὴν ἀναστάσιμον ταύτην καὶ ὑπερκόσμιον χαρὰν πρῶται ἐβίωσαν αἱ λίαν πρωῒ ἐλθοῦσαι ἐπὶ τὸ μνῆμα τοῦ Ζωοδότου Μυροφόροι Γυναῖκες διὰ τοῦ μονολεκτικοῦ Κυριακοῦ λόγου "Χαίρετε" (Ματθ. κη΄,9). Τὴν ἰδίαν ἀναστάσιμον χαρὰν βιοῦσα ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως διακηρύττει σήμερον στεντορίᾳ τῇ φωνῇ: "Αὕτη ἡ ἡμέρα Κυρίου, ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ" (πρβλ. Ψαλμ. 117, 24). Ὁ ἔσχατος ἐχθρός, ὁ θάνατος, ἡ λύπη, τὰ προβλήματα, ἡ φθορά, ἡ θλῖψις, ἡ δοκιμασία, σκυλεύονται καὶ καταργοῦνται ὑπὸ τοῦ Νικητοῦ Θεανθρώπου Κυρίου.

Ζῶμεν, ὅμως, ἐντὸς ἑνὸς κόσμου εἰς τὸν ὁποῖον τὰ μέσα γενικῆς ἐπικοινωνίας μεταδίδουν συνεχῶς δυσαρέστους πληροφορίας περὶ τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν, περὶ πολέμων κατὰ τόπους, περὶ καταστροφικῶν φυσικῶν φαινομένων, προβλημάτων λόγῳ θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ, πείνης, προσφυγικοῦ προβλήματος, ἀνιάτων ἀσθενειῶν, πτωχείας, ψυχολογικῶν καταπιέσεων, αἰσθήματος ἀνασφαλείας καὶ λοιπῶν συμπαρομαρτουσῶν ἀνεπιθυμήτων καταστάσεων.

Ἔναντι τῶν καθημερινῶν τούτων "σταυρῶν", τοὺς ὁποίους οἱ ἄνθρωποι αἴρομεν μὲ "γογγυσμούς", ἔρχεται ἡ Μήτηρ μας Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ ὅτι ἠμποροῦμεν νὰ εἴμεθα χαρούμενοι, διότι ὁ ἀρχηγός μας Χριστὸς εἶναι ὁ νικητὴς αὐτῶν, εἶναι ὁ φορεὺς τῆς χαρᾶς, ὁ φαιδρύνας τὰ σύμπαντα.

Ἡ χαρά μας στηρίζεται εἰς τὴν βεβαιότητα τῆς νίκης τοῦ Χριστοῦ. Ἔχομεν τὴν ἀπόλυτον βεβαιότητα, ὅτι τὸ ἀγαθὸν εἶναι ὁ νικητής, διότι ὁ Χριστὸς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον "καὶ ἐξῆλθεν ἵνα νικήσῃ" (πρβλ. Ἀποκ. ς΄, 2). Ὁ κόσμος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ ζήσωμεν αἰωνίως εἶναι ὁ Χριστός: τὸ φῶς, ἡ ἀλήθεια, ἡ ζωή, ἡ χαρά, ἡ εἰρήνη.

Ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, παρὰ τοὺς καθημερινοὺς σταυροὺς καὶ τὰς θλίψεις, ζῇ ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸ γεγονὸς τῆς χαρᾶς. Βιώνει ἐντεῦθεν, ἐν τῇ παρούσῃ καὶ ἀπὸ τῆς παρούσης ζωῆς, τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ τούτου Κέντρου τῆς Ὁρθοδοξίας, ἀπὸ τῶν σπλάγχνων τοῦ μαρτυρικοῦ Φαναρίου, διακηρύττομεν "κατὰ τὴν φωταυγῆ ταύτην νύκτα", ὅτι προέκτασις καὶ τέλος τοῦ σταυροῦ καὶ τῆς θλίψεως καὶ διασκέδασις τοῦ κάθε ἀνθρωπίνου πόνου καὶ τῆς κάθε δοκιμασίας, εἶναι ἡ Κυριακὴ διαβεβαίωσις: "Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς" (Ἰωάν. ιδ΄, 18-19). "Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας, ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος" (Ματθ. κη΄, 20). Αὐτὸ τὸ μήνυμα πρέπει νὰ ἀκούσωμεν ὅλοι, νὰ ἀκούσῃ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος καὶ νὰ ἀφήσῃ τὸν ἑαυτόν του νὰ ἴδῃ τὸν Χριστὸν συμπορευόμενον μαζί του. Ναί, νὰ Τὸν ἴδῃ δίπλα του. Καὶ θὰ Τὸν ἴδῃ, μόνον ἐὰν ἀκούῃ καὶ βιώνῃ τὸν λόγον Του εἰς τὴν ζωήν του.

Τὸ μήνυμα τοῦτο τῆς κατισχύσεως τῆς ζωῆς ἐπὶ τοῦ θανάτου, τῆς νίκης τοῦ ἱλαροῦ φωτὸς τῆς πασχαλίου λαμπάδος ἐπὶ τοῦ σκότους τῆς ἀκαταστασίας, καὶ τῆς διαλύσεως, διὰ τοῦ ἀνεσπέρου Φωτὸς τῆς Ἀναστάσεως, τῶν θλίψεων καὶ τῶν προβλημάτων εὐαγγελίζεται τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον καὶ καλεῖ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸ βιώσουν. Τοὺς καλεῖ νὰ σταθοῦν μὲ πίστιν καὶ ἐλπίδα ἐνώπιον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἐνώπιον τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς∙ τοὺς καλεῖ νὰ ἐμπιστευθοῦν τὸν κρατοῦντα τὰ ἡνία πάσης κτίσεως Ἀναστάντα Κύριον, τὸν Κύριον τῆς χαρᾶς καὶ τῆς εὐφροσύνης.

Χριστὸς Ἀνέστη, λοιπόν, ἀδελφοὶ καὶ τέκνα! Αὐτοῦ τοῦ δεσπόζοντος τῆς ζωῆς καὶ κυριεύοντος τοῦ θανάτου Κυρίου ἡμῶν ἡ Χάρις καὶ τὸ ἄπειρον Ἔλεος εἴησαν μετὰ πάντων.
                                                                                         
Φανάριον, Ἅγιον Πάσχα ,βιζ´
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρὸς Χριστὸν Ἀναστάντα
εὐχέτης πάντων ὑμῶν.

Παρασκευή 7 Απριλίου 2017

...in Cavalla

Καβάλα, τέλη 19ου αιώνα. Καπναποθήκες. Χρυσές, σαν τα φύλλα του καπνού, εποχές ευμάρειας ... Τέχνη και απλότητα σε μια εικόνα, δοσμένη στην ιστορία...

Τετάρτη 5 Απριλίου 2017

1st cultureCrises conference «Πολιτισμός και Tουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης»

Με μεγάλη προσέλευση κόσμου και απόλυτη επιτυχία, υλοποιήθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου το 1ο ημερήσιο συνέδριο των δράσεων cultureCrises με τίτλο: «Πολιτισμός και Τουρισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κρίσης» στη Bissell Library του American College of Thessaloniki.


Η ημερίδα διοργανώθηκε από την επιστημονική ομάδα της HeritageTraining, με την υποστήριξη του American College of Thessaloniki και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Νομού Θεσσαλονίκης.


Εξαιρετική ήταν η παρουσία των προσκεκλημένων ομιλητών και των προέδρων στις δύο συνεδρίες. Έγκριτοι ακαδημαϊκοί, καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου του πολιτισμού και του τουρισμού,
πρόεδροι φορέων και υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί με τις εισηγήσεις τους φώτισαν διαφορετικές πλευρές του ίδιου θέματος, προτείνοντας μέσα από μελέτες περίπτωσης τις δικές τους λύσεις για το μείζον αυτό θέμα.


Η οργανωτική ομάδα της HeritageTraining, θεωρεί ότι επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι που είχαν τεθεί, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εντυπώσεις των εισηγητών και από το θετικό αντίκτυπο που είχαν οι ομιλίες στο ακροατήριο, η συμμετοχή του οποίου υπήρξε μαζική σε όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Την ημερίδα παρακολούθησαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, φοιτητές και επαγγελματίες του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και διακεκριμένα μέλη των δύο χώρων.


Το θέμα που πραγματεύτηκε όμως, λόγω της πολύπλευρης και εξέχουσας σημασίας του, είναι ανεξάντλητο. Για το λόγο αυτό, μελλοντικές δράσεις θα δώσουν το βήμα και σε άλλες δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας να αρθρώσουν το δικό τους λόγο, μέσω των επόμενων δράσεων cultureCrises που έχουν προγραμματιστεί ή σχεδιάζονται.


Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες και βρείτε υλικό του συνεδρίου στο site:
Culture and Tourism for financial growth and crisis' confrontation

(Δελτίο Τύπου)