Παρασκευή 22 Απριλίου 2022

Καλό Πάσχα!


 

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου επί τη Αγία και Μεγάλη Παρασκευή 2022

 


«οὐχί ταῦτα ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν καί εἰσελθεῖν εἰς τήν δόξαν αὐτοῦ;» (Λουκᾶ 24,26)


Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες

Ἄς δοξάσουμε τόν φιλάνθρωπο Θεό μας πού μᾶς ἀξιώνει ἀκόμη μία φορά νά ἑορτάσουμε τά Ἄχραντα Πάθη τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Περάσαμε καί περνοῦμε ἀκόμη δύσκολες συνθῆκες στήν καθημερινή μας ζωή καί σήμερα εὐτυχῶς, Ἁγία καί Μεγάλη Παρασκευή, φθάσαμε καί προσκυνοῦμε τόν τίμιο Σταυρό Του καί ἀτενίζουμε μέ σεβασμό καί θλίψη τήν πονεμένη καί γλυκυτάτη Μορφή Του ἐπαναλαμβάνοντας μαζί μέ τήν Παναγία Μητέρα Του: «Ὦ γλυκύ μου ἔαρ, γλυκύτατον μου Τέκνον, ποῦ ἔδυ Σου τό κάλλος!».

Καί ἰδιαιτέρως σήμερα θυμόμαστε ὅτι, μολονότι  εἶχε κάθιδρως παρακαλέσει τόν Πατέρα Του στόν κῆπο τῆς Γεθσημανή «πάτερ μου εἰ δυνατόν ἐστιν παρελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο» (Ματθ.26,39) ἤπιε μέχρι τρυγός τό κατάπικρο Ποτήρι τοῦ Πάθους τοῦ Σταυροῦ. Καί ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς εἶχε ἐπιβεβαιώσει, ὅτι «ἔδει», ἔπρεπε νά τό πιεῖ! «Ἔδει παθεῖν τόν Χριστόν» διευκρίνησε στούς συνοδοιπόρους Του μετά τήν Ἀνάστασή Του, πρός Ἐμμαούς!

Καί γιατί ὁ Οὐράνιος Πατέρας Του δέν ἔκαμε δεκτό τό πρόσκαιρο καί τόσο ἀνθρώπινο αἴτημα τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ Του καί ἄφησε νά πιεῖ τό κατάπικρο ποτήρι τοῦ σταυρικοῦ θανάτου; γιατί «ἔδει», γιατί ἔπρεπε νά πάθει ὁ Κύριός μας; Μυστηριῶδες, ἀπέραντο πέλαγος ἐρωτημάτων ἀνοίγεται  τώρα μπροστά στή σκέψη μας. Ἕνας τρόπος δέ ὑπάρχει νά τό διαπεράσουμε μέ ἀσφάλεια καί νά μή καταποντισθοῦμε στά σκοτεινά βάθη τῆς ἀμφιβολίας καί τῆς ἀπιστίας. Καί αὐτός εἶναι ἡ ἄπειρη καί δυσκατάληπτη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἁμαρτωλοί ὄντες καί ἐχθροί τοῦ Θεοῦ δεχθήκαμε τήν ἄπειρη Ἀγάπη καί στοργή Του. Ἐδῶ βρίσκεται ἡ λύση τοῦ αἰνίγματος: «οὕτως γάρ ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν» στό φρικτό Πάθος τοῦ Σταυροῦ (Ἰωάν.3,16) «ὦ βάθος πλούτου καί σοφίας καί γνώσεως Θεοῦ!» θά ἀναφωνήσουμε μαζί μέ τόν Ἀπόστολο Παῦλο, καθώς ἀδυνατοῦμε νά εἰσχωρήσουμε στά βάθη τά ἀπροσπέλαστα τῆς θείας Ἀγάπης (Ρωμ. 11,33).

Ἔπαθε, λοιπόν, ὁ Κύριός μας, ἄν καί τελείως ἀνεύθυνος καί ἀναμάρτητος, πρός χάριν μας γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τά δεσμά τῶν παθῶν μας. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος εἶχε ἐξηγήσει τό λόγο τῆς ἐπί γῆς παρουσίας Του. Ἦλθε, εἶπε, «κηρῦξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καί τυφλοῖς ἀνάβλεψιν. ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει» (Λουκᾶ 4,19) Ὅλα αὐτά σημαίνουν ὅτι ὑπέμεινε τά Ἄχραντα Πάθη Του ὁ Κύριός μας γιά νά μᾶς ἀπελευθερώσει ἀπό τά δικά μας ἁμαρτωλά πάθη, γιά νά μᾶς χαρίσει τήν ὑγεία στίς κομματιασμένες ἀπό τήν ἁμαρτία ψυχές μας.

Κακό μεγάλο ἡ ἀρρώστια. Τό ζήσαμε καί ἀκόμη τό ζοῦμε μετά τήν ἐπέλαση στή ζωή τῆς ἀνθρωπότητος ἐκείνου τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ πού προκάλεσε τή γνωστή πανδημία τοῦ καιροῦ μας. Εἴδατε πῶς ἀναστάτωσε τή ζωή ὅλων μας. Εἴδατε τί ἐφιάλτη ἀντιμετωπίσαμε. Εἴδατε πόσα δάκρυα, τί πόνο, τί θλίψη ἐπισώρευσε στή ράχη τῆς ἀνθρωπότητος!

Ἀλλά μικρότερο κακό εἶναι ὁ πόλεμος; Λιγότερα δάκρυα, λιγότερο πόνο και λιγότερη θλίψη ἔφερε σέ ἑκατοντάδες καί μυριάδες συνανθρώπων μας; Συμφορά καί δοκιμασία ἀνείπωτη. Καί γιατί ὅλα αὐτά; Ἐξαιτίας τῶν παθῶν μας, ἀπό τή σκλαβιά τῶν ὁποίων θέλησε νά μᾶς ἀπελευθερώσει ὁ δι’ ἡμᾶς Σταυρωθείς Κύριος. Ἀμφιβάλλετε ὅτι τά πάθη πυροδότησαν καί θά συνεχίσουν νά πυροδοτοῦν τούς πολέμους; Τούς πολέμους ἀνάμεσα στά κράτη, τούς πολέμους καί τίς διαμάχες μέσα στήν οἰκογένεια μέ θλιβερό ἀποτέλεσμα τά ἀναρίθμητα διαζύγια, τούς διαξιφισμούς στούς ἀνθρώπους πού ὁδηγοῦν στίς γυναικοκτονίες, στούς φόνους καί τά εἰδεχθῆ ἐγκλήματα; Ἡ θρυαλλίδα,τό φυτίλι τοῦ πάθους ἀνάβει τήν πυρκαιά τοῦ κακοῦ, τῆς αἱματοχυσίας. Μᾶς ἐξηγεῖ  σχετικά ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος λέγοντας τά ἐξῆς: «Ἀπὸ ποῦ προέρχονται οἱ πόλεμοι καὶ οἱ διαμάχες μεταξύ σας; Δὲν προέρχονται ἀπὸ τὰς ἀπολαύσεις σας (τά πάθη τῆς πλεονεξίας, τῆς φιληδονίας) οἱ ὁποῖες ἀλληλοσπαράσονται εἰς τὰ μέλη σας; Ἐπιθυμεῖτε κάτι καὶ δὲν τὸ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλεύετε καὶ δὲν μπορεῖτε νὰ ἐπιτύχετε· μάχεσθε καὶ πολεμᾶτε καὶ δὲν ἔχετε, διότι δὲν ζητᾶτε. Ζητᾶτε καὶ δὲν παίρνετε, διότι ζητᾶτε μὲ κακὸν σκοπόν, γιὰ νὰ τὰ δαπανήσετε στίς ἀπολαύσεις σας.» (Ἰακώβου 4,1-3).

Στίς σκέψεις αὐτές μᾶς ὁδηγεῖ σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή, ἡ θέα τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτῆ μας. Ἄς τό καταλάβουμε ἐπιτέλους, ὅτι τά πάθη μας, οἱ κακές μας συνήθειες ὁδήγησαν στό Πάθος τό Ἄχραντο τοῦ Σταυροῦ. Ἄς τίς μισήσουμε καί ἄς ἀνανεώσουμε τήν ἀπόφασή μας νά πολεμοῦμε τά πάθη μας μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς μας. Ὁ ἱερός αὐτός πόλεμος θά ἐξαφανίσει τούς πολέμους πού φέρουν τή καταστροφή καί τόν ὄλεθρο. Τοῦτο θά ἀποτελέσει τό πιό ὄμορφο καί κομψό στεφάνι στήν κορυφή τοῦ Σταυροῦ. Γένοιτο.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Εὐχέτης σας διαπαντός πρός τόν Ἐσταυρωμένο Λυτρωτή τοῦ κόσμου

Mυστήριο με την σαρκοφάγο που βρέθηκε στην Παναγία των ΠαρισίωνΔέος έχει προκαλέσει η ανακάλυψη μιας μυστηριώδους σαρκοφάγου που εντοπίστηκε στα έγκατα του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων μετά την καταστροφική του από πυρκαγιά το 2019.

Η σαρκοφάγος πρόκειται να ανοιχτεί σύντομα από τους επιστήμονες που έχουν θέσει ως στόχο να αποκαλύψουν τα μυστικά της.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, Γάλλοι αρχαιολόγοι έκαναν σχετικές ανακοίνωσεις την περασμένη Πέμπτη – μόλις μια μέρα πριν να κλείσουν τρία χρόνια από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τον 12ου αιώνα, συγκλονίζοντας τον πλανήτη.

Το εύρημα καθώς και το όλο εγχείρημα για αποκατάσταση των μεγάλων ζημιών που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα έχουν εντυπωσιάσει την κοινή γνώμη με τον Γάλλο Πρόεδρο και την σύζυγό του να έχουν σπεύσει χθες εκεί προκειμένου να επιθεωρήσουν τις εργασίες.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο ενός τεράστιου έργου για την ανοικοδόμηση  του ναού κι ενώ εργάτες έκαναν επισκεύες επί του αρχαίου κωδωνοστασίου της εκκλησίας τον περασμένο μήνα, βρήκαν την καλοδιατηρημένη μολυβένια σαρκοφάγο θαμμένη 65 πόδια κάτω από τη γη, ανάμεσα στους σωλήνες από τούβλα ενός συστήματος θέρμανσης του 19ου αιώνα.

Η σαρκοφάγος ωστόσο πιστεύεται ότι είναι πολύ αρχαιότερη - πιθανώς του 14ο αιώνα.

Οι επιστήμονες έχουν ήδη κοιτάξει μέσα στη σαρκοφάγο χρησιμοποιώντας μια ενδοσκοπική κάμερα και έχουν διακρίνει το πάνω μέρος ενός σκελετού, ένα μαξιλάρι από φύλλα, ίσως τρίχες, υφάσματα και ξηρή οργανική ύλη.

Η σαρκοφάγος, η οποία έχει μήκος 1,95 μέτρα και πλάτος 48 εκατοστά , ανασύρθηκε από τον καθεδρικό ναό την Τρίτη, δήλωσε το γαλλικό εθνικό αρχαιολογικό ινστιτούτο έρευνας INRAP κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αυτή τη στιγμή φυλάσσεται σε ασφαλή τοποθεσία και θα σταλεί «πολύ σύντομα» στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στη νοτιοδυτική πόλη της Τουλούζης.

Ιατροδικαστές και επιστήμονες θα ανοίξουν στη συνέχεια τη σαρκοφάγο και θα μελετήσουν το περιεχόμενό της, για να ξεκαριστεί το φύλο του σκελετού και η κατάσταση της υγείας του ατόμου όσο ζούσε, είπε ο επικεφαλής αρχαιολόγος Κριστόφ Μπεζνιέρ, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τεχνολογία χρονολόγησης με άνθρακα.

«Αν αποδειχθεί ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για σαρκοφάγο του Μεσαίωνα, έχουμε να κάνουμε με μια εξαιρετικά σπάνια πρακτική ταφής», τονίζει ο αρχαιολόγος.

Οι ειδικoί ελπίζουν να διευκρινίσουν την κοινωνική τάξη του θανόντος.

Δεδομένου του τόπου και του τρόπου ταφής, είναι πιθανό να συγκαταλέγεται στην ελίτ της εποχής τους, με το όνομά του να υπάρχει ίσως στο μητρώο των ταφών της επισκοπής.


(Πηγή: ΣΚΑΪ, με πληροφορίες από Daily Mail, AP- Twitter, ΑΝΑΣΚΑΦΗ)

Αγία Σοφία: «Καταστράφηκε από ένα απλό άγγιγμα» – Η απάντηση της Άγκυρας για τις φθορές


 «Το κυκλικό ξύλινο στοιχείο στη θύρα της Αγίας Σοφίας υπέστη φυσιολογική φθορά από τον χρόνο και καταστράφηκε από ένα απλό άγγιγμα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων.

Φωτογραφίες που έκαναν τη Μεγάλη Τρίτη τον γύρο του διαδικτύου απεικονίζουν σημαντικές φθορές στην αυτοκρατορική πύλη της Αγίας Σοφίας. Αντιδράσεις για τις εικόνες στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, υπήρξαν και στην Τουρκία με την αξιωματική αντιπολίτευση να θέτει το θέμα στη Βουλή.

Η τουρκική Ένωση Ιστορίας της Τέχνης, μάλιστα, σε ανάρτησή της στο Twitter, επισήμανε χθες ότι η Αγία Σοφία είναι μια από τις «σημαντικότερες πολιτιστικές κληρονομιές» που υπάρχουν στην Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι εάν το πρόβλημα στην πόρτα είχε αντιμετωπιστεί το 2017 και είχαν ληφθεί μέτρα, τότε η πόρτα δεν θα είχε λάβει αυτή τη μορφή.

Εισαγγελική έρευνα

Η Γενική Διεύθυνση Ιδρυμάτων, ωστόσο, με σημερινή της ανακοίνωση αποδίδει την καταστροφή στη φυσιολογική φθορά, σημειώνοντας πως πέρα από την εισαγγελική έρευνα που διατάχθηκε ανατέθηκε η εξέταση του θέματος σε δύο επιθεωρητές που θα ενεργήσουν σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.

Υπογραμμίζει, παράλληλα, ότι το «σύμβολο του έθνους και του κράτους, το σύμπλεγμα του μεγάλου τζαμιού της Αγίας Σοφίας, προστατεύεται επιμελώς στον ύψιστο βαθμό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων

Το κυκλικό ξύλινο στοιχείο στη θύρα της Αγίας Σοφίας υπέστη φυσιολογική φθορά από τον χρόνο και καταστράφηκε από ένα απλό άγγιγμα. Σήμερα η συντήρηση της αυτοκρατορικής πύλης ολοκληρώθηκε και υπήρξε αποκατάσταση. Επιπρόσθετα, πέρα από την εισαγγελική έρευνα, ανατέθηκε η εξέταση του θέματος σε δύο επιθεωρητές που θα ενεργήσουν σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.

Το σύμβολο του έθνους και του κράτους, το σύμπλεγμα του μεγάλου τζαμιού της Αγίας Σοφίας, προστατεύεται επιμελώς στον ύψιστο βαθμό από 150 κάμερες ασφαλείας, 68 φύλακες ασφαλείας, καθώς και τουριστική αστυνομία και δεν τίθεται θέμα αδυναμίας ασφαλείας σε σχέση με τη ζημιά.

Όπως μπορείτε να εκτιμήσετε, σε καθεστώς μουσείου δέχονταν 18 με 19.000 επισκέπτες και με τη μετατροπή σε τζαμί ο αριθμός ανήλθε σε 40.000 με 45.000.

Η Αγία Σοφία που αποτελεί παγκόσμια κληρονομιά, μνημείο της UNESCO, κληροδότημα και παρακαταθήκη του Πορθητή, είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές δομές στην ιστορία της αρχιτεκτονικής. Η Αγία Σοφία όπως παρέμεινε όρθια για 1484 χρόνια έτσι θα μεταφερθεί με την ίδια μεγαλοπρέπεια και στο μέλλον.


(Πηγή: in.gr, ΑΝΑΣΚΑΦΗ)

Έργα 24.000.000 ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης: Προτεραιότητα του ΥΠΠΟΑ η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική κρίση

 Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού εκπονεί έργα 24.000.000 ευρώ χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους. Το πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ περιλαμβάνει έργα πυρόσβεσης στους αρχαιολογικούς χώρους των Φιλίππων και του Μυστρά, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα Μάλια και στο Δίον, έργα αντιμετώπισης των βραχοπτώσεων στους Δελφούς.

Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση του σχεδίου της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως και η δημιουργία συστημάτων καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «Όλο και συχνότερα διαπιστώνουμε όλοι μας τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης με την εμφάνιση συχνών και έντονων καιρικών φαινομένων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης επί των πολιτιστικών αγαθών, έχοντας συγκροτήσει ήδη από τον Οκτώβριο 2019 πολυεπιστημονική επιτροπή, η οποία μελετά συστηματικά το θέμα, αλλά και έχοντας προχωρήσει σε μελέτες και ωρίμανσης έργων επί μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Μέχρι σήμερα δεν καταγράφονται σημαντικοί κίνδυνοι για τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ωστόσο, αποτελεί προτεραιότητα η πρόληψη, η  συστηματική παρακολούθηση και η θωράκιση του πολιτιστικού αποθέματος από την κλιματική κρίση. Η ένταξη του συνόλου των προτεινόμενων από το ΥΠΠΟΑ έργων για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ενισχύει την προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση του προβλήματος της κλιματικής κρίσης, το οποίο συνδέεται άμεσα και με την αναπτυξιακή διάσταση του πολιτισμού, καθώς οι περιοχές που εντάσσονται, αποτελούν σημαντικούς πόλους πολιτισμού και τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες. Το πρόγραμμα ενεργειών του ΥΠΠΟΑ, είναι απολύτως σε συμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης καθώς και με τις ευρωπαϊκές πολιτικές με στόχο μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος που απασχολεί όλο τον κόσμο, όλο και πιο έντονα».

Αναλυτικά, τα ενταγμένα έργα είναι:

1.     Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Φιλίππων

2.     Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά

Συνολικός προϋπολογισμός: 7.200.000 ευρώ

Το κάθε έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυρόσβεσης στον αρχαιολογικό χώρο, καθώς και τις υποστηρικτικές ενέργειες που απαιτούνται, Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων, όπως και ο αρχαιολογικός χώρος του Μυστρά περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

3. Μέτρα αντιμετώπισης βροχοπτώσεων στους Δελφούς (προϋπολογισμός 10.000.000)

Το πρόβλημα των βροχοπτώσεων ογκωδών τεμαχίων στην ανατολική πλευρά του Αρχαιολογικού Χώρου των Δελφών -ανατολικά του Αρχαίου Θεάτρου και κυρίως στην περιοχή πέριξ της Κασταλίας πηγής- είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια και σοβαρότατο, καθώς εγκυμονεί κινδύνους για τους επισκέπτες, ενώ άπτεται με άμεσο τρόπο της εξασφάλισης και της προστασίας των μνημείων του περιβάλλοντος χώρου αυτών και των έργων υποδομής (οδικοί άξονες κτλ).

4.  Αντιπλημμυρικά έργα στο Δίον (προϋπολογισμός 2.250.000 ευρώ)

Το έργο στοχεύει στν πρόληψη και την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλούνται από συχνά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου του Δίου Πιερίας. Ο συγκεκριμένος χώρος πλήττεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα, τα οποία επαναλαμβάνονται στην περιοχή περίπου ανά πενταετία και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ένταση ανά εικοσαετία. Στο έργο περιλαμβάνονται, ο καθαρισμός της κοίτης του ρέματος της Ουρλιάς και του ποταμού Βαφύρα, καθώς και η εκτέλεση σωστικών αρχαιολογικών εργασιών.

5.     Αντιπλημμυρικά έργα στο Μινωικό Ανάκτορο των Μαλίων της Κρήτης (προϋπολογισμός 3.360.000 ευρώ)

Ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος των Μαλίων περιλαμβάνει το Μινωικό Ανάκτορο και τα ανεσκαμμένα τμήματα της αρχαίας πόλης που το περιβάλλουν. Ακραία καιρικά φαινόμενα άρχισαν να παρατηρούνται από το 2019, όταν οι έντονες πλημμύρες που έπληξαν το νησί, οδήγησαν σε κατολισθήσεις και καταστροφές. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή εκτεταμένου αποστραγγιστικού δικτύου και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων από τη χαλαζόπτωση πολυκαρβονικών φύλλων κάλυψης των στεγάστρων με νέα υψηλής ανθεκτικότητας.

6. Εκπόνηση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή της προστασίας των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής (προϋπολογισμός 2.000.000 ευρώ)

Περιλαμβάνονται δράσεις αναγνώρισης και τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην πολιτιστική κληρονομιά και εκπόνηση σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής με τη συγκέντρωση και καταγραφή υφιστάμενων στοιχείων και πληροφοριών από συναρμόδιες -εκτός ΥΠΠΟΑ- Υπηρεσίες. Με βάση τα δεδομένα της ως άνω καταγραφής δημιουργείται online πλατφόρμα, η οποία αξιοποιείται για την εκπόνηση χαρτών τρωτότητας και για τον προσδιορισμό ων κλιματικών δεικτών ανά γεωγραφική περιοχή της Ελληνικής Επικρατείας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας και ανά κατηγορία κλιματικού κινδύνου ή συνδυασμού αυτών (ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, ξηρασία - ερημοποίηση - διάβρωση, δασικές πυρκαγιές, καύσωνες, άνοδος της στάθμης της θάλασσας και κατακλυσμός παράκτιων ζωνών). Επίσης, δημιουργείται ολοκληρωμένο ψηφιακό αποθετήριο για την αποθήκευση και την εύκολη συνδυαστική ανάκτηση των ανωτέρω πληροφοριών. Παράλληλα, εκπονείται μελέτη για τον τρόπο παρακολούθησης και μετριασμού των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και επηρεάζουν τα μνημεία.

7. Συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στις συνθήκες μικροπεριβάλλοντος για τη διατήρηση της επιφάνειας των υλικών των μνημείων (προϋπολογισμός 1.500.000 ευρώ)

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός καινοτόμου διαλειτουργικού συστήματος δικτύου ασύρματων ετερογενών αισθητήρων σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, καθώς και το κέντρο ελέγχου των πληροφοριών από τη συλλογή 30 σταθμών εργασίας σε ισάριθμα μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη κινητής μονάδας απόκρισης. Προβλέπεται, επίσης, η ανάλυση και η επεξεργασία κλιματικών δεδομένων και η δημιουργία κλιματικού προφίλ των μνημείων με εκτίμηση των τοπικών κλιματικών κινδύνων βάσει των ανωτέρω καταγραφών.

(Πηγή: ΥΠΠΟΑ)

«Θεολογικός και Εκκλησιαστικός Ερασιτεχνισμός»

Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως

κ.κ. Χρυσοστόμου

 Οἱ λέξεις ἐρασιτέχνης, ἐρασιτεχνισμός δέν ἔχουν καλή ἔννοια, μολονότι ἡ ἐτυμολογική τους ἀνάλυση μᾶς ὁδηγεῖ σέ διαφορετικό, ἀντίθετο συμπέρασμα. Κατ’ ἀρχάς ἡ σύνθετη λέξη ἐρασιτέχνης σημαίνει τόν ἐραστή, ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο πού ἀγαπᾶ πολύ, πού εἶναι ἐραστής τῆς τέχνης. Ἀλλά κατόπιν ξέπεσε στό χειρότερο ἡ ἔννοιά της, ὅπως συνέβη καί μέ ἄλλες λέξεις τῆς γλώσσας μας. Γιά παράδειγμα ἡ λέξη ἀγαθός. Ἀρχικά στό λεξιλόγιό μας δήλωνε τόν ὡραιότερο, τόν ἰδεώδη ἄνθρωπο ἀπό ἠθικῆς ἀπόψεως, ἐνῶ σήμερα στά χείλη μας κατάντησε ἡ λέξη νά ἔχει ἔννοια ὑποτιμητική.

Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί ἡ λέξη ἐρασιτέχνης σύν τῶ χρόνω συνδέθηκε ὄχι ἀπλά μέ τήν ἁπλότητα, ἀλλά μέ τήν προχειρότητα. Ὁ ἐρασιτεχνισμός βρίσκεται κάτω ἀπό τόν ἐπαγγελματισμό. Ἡ μέ ἀβέβαιο ἀποτέλεσμα καί προχειρότητα ἐργασία ὑποτιμᾶται λογικά καί σωστά ἀπό τήν ἐργασία μέ ἐπαγγελματική συνείδηση, γνώση καί ἀκρίβεια. Γιά παράδειγμα, ἐάν κάποιος ὑποστεῖ κάποιο κάταγμα στό χέρι του ἤ στό πόδι του δέν θά ἐμπιστευθεῖ τή θεραπεία του σέ ἔνα «πρακτικό», ἐρασιτέχνη τοῦ παλιοῦ καιροῦ γιατρό. Σήμερα θά προσφύγει μέ ἐμπιστοσύνη στό γιατρό τόν εἰδικό, πού ἀσχολεῖται μέ τά προβλήματα τῶν ὀστῶν. Κάποτε ὅσοι πάθαιναν κάποιο κάταγμα ἔπρεπε νά μείνουν διά βίου ἀνάπηροι. Μέ πόση τρομακτική φυσικότητα διηγεῖται σχετικό γεγονός ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης στό γλαφυρό του διήγημα «Βακούφικα». Ἐκεῖ περιγράφεται λυρικότατα, πῶς νεαρή κόρη, ὅταν ἔπεσε ἀπό τήν καρυδιά καί ἔσπασε τό πόδι της ἔμεινε, ὕστερα ἀπό νοσηλεία δύο μηνῶν κοντά στούς «πρακτικούς γιατρούς» διά βίου χωλή, ἡ δέ μητέρα της πέθανε ἀπό τόν καϋμό της «…τρεῖς μῆνας μετά τό πάθημα τῆς θυγατρός της, πονοῦσα βαθέως διότι ἔβλεπε χωλήν τήν ὡραίαν θυγατέρα της» (Τά διηγήματα. τ.Α΄σ.217).

Ἀλλά τέτοιες καί χειρότερες ἀναπηρίες προκαλεῖ καί ὁ ἐπιπόλαιος ἐρασιτεχνισμός σέ ἄλλα γνωστικά πεδία, πού ἀφοροῦν ὄχι τό σῶμα ἀλλά τό πνεῦμα, τή ψυχή. Ἐργάτες ἀκούραστοι αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ ἐρασιτεχνισμοῦ εἶναι ὅσοι μέ ἐλαφρά καρδία καί πολλή ἐπιπολαιότητα καί τρομερή ἀνεπάρκεια ἀσχολοῦνται μέ τά σοβαρά  θέματα τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας της καί γνωμοδοτοῦν μέ αὐθεντία. Τά θεωροῦν τόσο βατά θέματα, τόσο εὔκολα καί προσιτά στόν κάθε χριστιανό!

Το φαινόμενο αὐτό εἶναι διαχρονικό. Ἀνέκαθεν ἐμφανίζονται χριστιανοί πού ἀποφαίνονται σάν διδάσκαλοι ἔμπειροι ἐπάνω σέ θέματα σοβαρά ἐκτός τῆς  ἁρμοδιότητός των. Τέτοιους χριστιανούς ἐννοεῖ ὁ Ἀπόστολος Πέτρος στήν Δευτέρα καθολική Ἐπιστολή του, οἱ ὁποῖοι ἄν καί τελείως ἀναρμόδιοι παρερμήνευαν καί διαστρέβλωναν δύσκολα νοήματα ἀπό τίς Ἐπιστολές τοῦ ἀδελφοῦ του, ὅπως γράφει, Παύλου προκαλώντας πνευματική ζημία στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. «καί τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἡγεῖσθε καθώς καί ὁ ἀγαπητός ἡμῶν ἀδελφός Παῦλος κατά τήν αὐτῶ δοθεῖσαν σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν ὡς καί ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περί τούτων ἐν οἷς ἐστιν δυσνόητα τινα ἅ οἱ ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι στρεβλοῦσιν ὡς καί τάς λοιπάς γραφάς πρός τήν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν» (Β΄ Πέτρου 3,15-16).

Τέτοιοι «ἀμαθεῖς καί ἀστήρικτοι» καί μέ περισσότερο θράσος ἐμφανίζονται στά χρόνια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ θεολόγου. Ἐπαγγελματίες στήν καθημερινή ζωή, ἀγωνιστές τοῦ ἐπιουσίου, βιοτέχνες καί χειρώνακτες, ἀνελάμβαναν ρόλο θεολόγου τόν καιρό τῶν μεγάλων θεολογικῶν καί χριστολογικῶν ἐρίδων καί μέ πολεμική ὁρμή προέβαλαν ἀπόψεις θεολογικές διεκδικώντας τό ἀλάθητο καί διασαλεύοντας τή γαλήνη τῆς Ἐκκλησίας. Διότι ὁ θεολογικός ἐρασιτεχνισμός των εὔκολα συνδεόταν μέ τόν θρησκευτικό φανατισμό καί τήν ἰδεολογική ἀντιπαλότητα. Γι’ αὐτό τό λόγο καί ὁ θεοφόρος ἐκεῖνος Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας ἔλεγε: «Εἶναι νά λυπᾶται κανείς, ὅταν βλέπει κάποιους ἀπό τή μιά μέρα στήν ἄλλη νά γίνονται θεολόγοι… πέφτουνε τό βράδυ νά κοιμηθοῦνε τεχνίτες καί ξυπνοῦνε σοφοί, αὐτοχειροτόνητοι θεολόγοι». Καί ὅταν μερικοί διαμαρτυρόμενοι τοῦ ἔλεγαν «Δηλαδή, πάτερ, δε θ’ ἀσχολούμαστε μέ τό Θεό;» ἀπαντοῦσε  — Ἀντίθετα, φίλε μου, ἀπαντοῦσε, ν’ ἀσχολεῖσαι καί μέ τό παραπάνω. Ἄν μπορεῖς, ἔχε τό Θεό στό νοῦ σου πιό συχνά κι’ ἀπ’ ὅσο ἀναπνέεις. Μπορεῖς. Δέ σε συμβουλεύω ὅμως νά θεολογεῖς χωρίς τίς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Στυλ. Παπαδοπούλου, Ὁ πληγωμένος ἀετός 10η ἔκδ. σσ.259-260).

Καί ὅπως παλιά ὁ «πρακτικός» γιατρός μέ τίς συμβουλές καί τά γιατροσόφια του μόνο ζημιά θά προκαλούσε, ἔτσι καί ὁ κάθε ἀπαίδευτος καί φανατικός συμβουλάτορας σέ θέματα πνευματικά. Μπορεῖ νά δίνει ἄνετα  ἐρμηνεῖες Βιβλικῶν χωρίων καί ἄς ἔχει μελετήσει ἐλάχιστα χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μπορεῖ μέ αὐτοπεποίθηση εἰδικοῦ ἐπιστήμονος ἀπό τή θέση τοῦ πνευματικοῦ νά ἀποφαίνεται μέ τρόπο ἀπόλυτο γιά θέματα παιδαγωγικά, γιά θέματα ψυχολογίας, γιά λεπτά οἰκογενειακά ζητήματα καί ἄς εἶναι ὁ ὁρίζοντας τῶν γνώσεων του στενός καί ζοφώδης. Μπορεῖ ἀκόμη ὁ ἐρασιτέχνης καί «ἀμαθής» κληρικός νά δίνει γνῶμες γιά σοβαρά καί δύσκολα θέματα κανονικοῦ δικαίου ἤ καί ἱστορικά χωρίς νά κατέχει στοιχειώδη γνώση αυτῶν τών γνωστικῶν ἀντικειμένων. Μάλιστα μερικοί καθώς εἶναι κυριευμένοι ἀπό τό σύμπλεγμα τῆς παντογνωσίας τολμοῦν νά μιλήσουν καί γιά θέματα ἰατρικῆς φύσεως θέτοντας σέ ἄμεσο κίνδυνο αυτήν τήν ὑγεία τῶν πνευματικῶν τους τέκνων.

Δέν εἶχαν ἀσφαλῶς ἄδικο ὅσοι θεώρησαν τήν ἡμιμάθεια χειρότερη ἀπό τήν ἀμάθεια. Αὐτή ἡ ἡμιμάθεια καί ὁ ἐρασιτεχνισμός ἀντάμα μέ τόν φανατισμό καί τά πάθη τῆς αὐτοπροβολῆς καί τοῦ ἐπάρατου ἐγωισμοῦ μόνο κακά καί ὀλέθρια ἀποτελέσματα συνεισφέρουν στήν κοινωνία. Κάποτε μάλιστα θανάσιμα ἀποτελέσματα. Τουλάχιστον ἡ Ἐκκλησία, μέ τήν πικρή πεῖρα τοῦ θεολογικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ ἐρασιτεχνισμοῦ καί τήν τεράστια εὐθύνη τῆς πνευματικῆς ἀκεραιότητος τοῦ ποιμνίου της ὀφείλει νά εἶναι πολύ εὐαίσθητη στό ζήτημα αὐτό. Παλαιότερα εἶχε συστήσει Σχολές ἱεροκηρύκων καί πνευματικῶν, ὅπου ἐκπαιδεύονταν καί ἐξασκοῦντο γιά κάποιο διάστημα ὑπό τήν ἐπίβλεψη ἔμπειρων κληρικῶν ὅσοι θά ἀνελάμβαναν αὐτά τά δύσκολα ἔργα, τοῦ ἱεροκήρυκος καί τοῦ ἐξομολόγου. Μήπως θά ἔπρεπε νά ἀναβιώσουν οἱ χρήσιμες αὐτές σχολές, μετά μάλιστα ἀπό τά τραγικά συμβάντα τῶν τελευταίων ἡμερῶν, μέ τά ὁποῖα βλασφημεῖται τό Ὄνομα τοῦ Κυρίου στήν κοινωνία μας;

Ευχές Υπουργού Εθνικής Άμυνας