Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

Καλά Χριστούγεννα!!!


Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως Επί Τη Εορτή Των Χριστουγέννων 2016

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί…»
Ἑορτάζομε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, καί πάλι, Χάριτι τοῦ Παναγάθου καί Φιλανθρώπου Θεοῦ, τήν «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν μας» τά εὐλογημένα καί πανευφρόσυνα Χριστούγεννα. Καί ἡ ἑορτή αὐτή τῆς Ἐκκλησίας μας ὁδηγεῖ, πρέπει νά ὁδηγεῖ καί νά κατευθύνει τόν νοῦν καί τήν καρδιά μας στήν ἄπειρη Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Ὁποῖος ὅπως μᾶς διδάσκει ὁ Ἀπόστολος Του Παῦλος «ἐφανερώθη ἐν σαρκί» (Α΄ Τιμ. 3,16), δηλαδή ἐμφανίσθηκε ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους μέ σάρκα ἀνθρώπου. Ἤ ὅπως ἐκήρυττε αἰῶνες πρίν ἀπό τόν ἐρχομό Του στή γῆ ὁ θεοφόρος Προφήτης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης «παρουσιάσθηκε στή γῆ καί συναναστράφηκε τούς ἀνθρώπους» (Βαρούχ 3,38).
Αὐτά ἀναλογιζόμενοι, αὐτά τά ὑψηλά καί ὡραία τέτοιες ἡμέρες γιορτινές, συγχρόνως σκεπτόμαστε καί τούς ἀρχαίους  μας προγόνους, πού ἔζησαν  πρό Χριστοῦ, οἱ ὁποῖοι  μέσα στή φαντασία των τήν τόσο γόνιμη εἶχαν πλάσει τόν λεγόμενο «ἀπό μηχανῆς θεό». Δηλαδή φαντάζονταν μέσα στίς δυσκολίες των καί τά ἀδιέξοδα των νά ἔρχεται ξαφνικά ἕνας  θεός, βοηθός καί λυτρωτής, ἀπό τόν οὐρανό καί χωρίς νά τό περιμένουν νά δίνει τή λύση τήν παμπόθητη καί τή λυτρωτική διέξοδο. Αὐτή τή φανταστική σύλληψη τοῦ θείου τήν παρουσίαζαν οἱ εὐφυεῖς καί ἐφευρετικοί πρόγονοί μας κυρίως στά θέατρα, στίς περίφημες τραγωδίες των. Καί ὅμως στό βάθος αὐτῆς τῆς φανταστικῆς σύλληψης των, ἀνθρώπων εἰδωλολατρῶν, κρυβόταν  κάποια ἀξιοθαύμαστη ἀλήθεια. Ἡ ἑξῆς: Ἐκεῖ πού ὁ ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά δώσει λύση, ἐκεῖ ποῦ ὑπάρχουν ἀδιέξοδα, μόνο ἕνας μπορεῖ νά δώσει τή λύση καί νά βγάλει ἀσφαλῶς ἀπό τά ἀδιέξοδα. Καί αὐτός εἶναι ὁ θεός, τόν ὁποῖον καί ὀνόμαζαν ἀπό μηχανῆς θεό… Στό σημεῖο αὐτό, ὅπου τήν ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας τήν μεταφέρομε τελείως θεωρητικά στόν πνευματικό κόσμο τῶν προγόνων μας, δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε, ὅτι σύμφωνα μέ τούς πρώτους θεολόγους τῆς Ἐκκλησίας μας καί αὐτοί οἱ σοφοί πρόγονοί μας, ἐκεῖνοι οἱ ἀρχαῖοι ποιητές μας, οἱ σοβαροί αὐτοί ἐργάτες τοῦ πνεύματος, εἶχαν δεχθεῖ κάποιες ἀκτίνες θεικού φωτός στό πνεῦμα τους. Τά λεγόμενα ψήγματα τοῦ σπερματικοῦ Λόγου. Μερικοί τούς ὀνομάζουν χριστιανούς πρό Χριστοῦ.
Αὐτός, λοιπόν, ὁ ἀπό μηχανῆς θεός τῶν εὐφάνταστων προγόνων μας, ὁ ὁποῖος μόνο ἐκεῖνος μποροῦσε νά δώσει λύση στά προβλήματά τους, μικρά, μεγάλα, ὑπαρξιακά, ἐγκόσμια,  ἔγινε πραγματικότητα. Ναί! Ὁ ἀληθινός Θεός «ἐφανερώθη ἐν σαρκί» ἔλαβε σάρκα πραγματική καί ἔγινε τέλειος ἄνθρωπος χωρίς ἁμαρτία γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο, τόν παγιδευμένο στίς ἁμαρτίες καί ἐγκλωβισμένο στίς ἀδυναμίες του καί ἔρημο, ἀπομονωμένο στά ἀδιέξοδά του. Αὐτός ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, «σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἠμίν» (Ἰωάν.1,14). Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, εἶναι ὁ ἀπό τῆς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ Θεός, τόν Ὁποῖον προσκυνοῦμε σήμερα «Βρέφος ἐσπαργανωμένο κείμενο ἐν τή φάτνη» δοξολογούμενο ἀπό ἀγγέλους καί προσκυνούμενο ἀπό τούς Ποιμένες τῆς Βηθλεέμ καί τούς σοφούς μάγους ἐξ ἀνατολῶν.
Αὐτό τό ὕψιστης σημασίας γεγονός μνημονεύουμε κυρίως στήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Καί εἴθε νά τό μνημονεύουμε καί νά τό τιμοῦμε ὄχι μόνο ὡς ἕνα γεγονός τοῦ παρελθόντος, ἀλλά ὡς ἕνα γεγονός μέ παντοτεινή, αἰώνια ἀξία. Γεγονός ὑπέρτατο γιά νά γεμίζει τήν καρδιά μας ἡ συνεχής θύμηση του μέ ἀκατάπαυστη δοξολογία καί εὐχαριστία στό Θεό μας, μέ ψυχική δύναμη καί κουράγιο καί ἐλπίδα κάθε ὥρα καί στιγμή. Ἀδελφοί! «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί» Νά χαίρεστε καί νά ἀγαλλιάσθε γιά πάντα. Ἀμήν
ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ, ΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ!
† Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος

Πατριαρχική Απόδειξις Χριστουγέννων 2016

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
«Χριστοῦ δ᾿ ἐνανθρώπησις, ἄλλη μοι πλάσις»
Αγαπητοι ἀδελφοι και τέκνα ἐν Κυρίῳ πεφιλημένα,
Ὑμνοῦμεν καί δοξάζομεν τον ἐν Τριάδι Θεόν, τον ἀξιώσαντα ἡμᾶς καί ἐφέτος νά φθάσωμεν εἰς τήν μεγάλην ἑορτήν τῆς ἐν «Βηθλεέμ τῇ μικρᾷ» κατά σάρκα Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Ἑορτάζει ἐν χαρᾷ πεπληρωμένῃ ἡ Ἁγία Ἐκκλησία, ἧς “σάρκα ἀνέλαβεν” ὁ Χριστός σαρκωθείς, καταστήσας αὐτήν “κόσμον τοῦ κόσμου”. Σκιρτᾷ διά τάς θείας εὐλογίας ὄχι μόνον σύνολον τό ἀνθρώπινον γένος, ἀλλ ά “πᾶσα ἡ κτίσις”. “Τά σύμπαντα σήμερον χαρᾶς πληροῦνται˙ Χριστοῦ τεχθέντος ἐκ τῆς Παρθένου”.
Ἐν ἀντιθέσει πρός τό “πρῶτον ἀκίνητον” τῶν Ἀρχαίων, ὁ Θεός ἡμῶν εἶναι καθ᾿ ἑαυτόν κοινωνία ἀγάπης καί κινεῖται ἐν χρόνῳ ἀγαπητικῶς πρός τόν ἄνθρωπον καί τόν κόσμον. “Ἐν τούτῳ ἐστίν ἡ ἀγάπη, οὐχ ὅτι ἡμεῖς ἠγαπήσαμεν τόν Θεόν, ἀλλ᾿ ὅτι αὐτός ἠγάπησεν ἡμᾶς”.
Ὁ προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν εἰς τόν ἄνθρωπον τό “εἶναι”, χαρίζεται εἰς αὐτόν διά τῆς Ἐνανθρωπήσεώς Του τό “εὖ εἶναι”. “Τοῦτό ἐστιν ἡμῖν ἡ πανήγυρις, τοῦτο ἑορτάζομεν σήμερον, ἐπιδημίαν Θεοῦ πρός ἀνθρώπους, ἵνα πρός Θεόν ἐκδημήσωμεν, ἢ ἐπανέλθωμεν…, ἵνα τόν παλαιόν ἄνθρωπον ἀποθέμενοι τόν νέον ἐνδυσώμεθα, καί ὥσπερ ἐν τῷ Ἀδάμ ἀπεθάνομεν οὕτως ἐν τῷ Χριστῷ ζήσωμεν, Χριστῷ καί συγγεννώμενοι καί συσταυρούμενοι καί συνθαπτόμενοι καί συνανιστάμενοι”. Εἰς πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον εἶναι πλέον ἀνοικτή ἡ ὁδός τῆς κατά χάριν Θεώσεως. Ὅλοι εἴμεθα “Θεοῦ χωρητικοί”. “Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδέ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ˙ πάντες γάρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ”.
Δυστυχῶς, τό Εὐαγγέλιον τῶν Χριστουγέννων κηρύσσεται καί πάλιν εἰς ἕνα κόσμον, ὅπου ἠχεῖ ἡ κλαγγή τῶν ὅπλων, ὅπου ἀσκεῖται ἀπρόκλητος βία εἰς βάρος ἀτόμων καί λαῶν, ὅπου κυριαρχεῖ ἀνισότης καί κοινωνική ἀδικία. Ἀφόρητος εἶναι ἡ κατάστασις εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκονται τά ἀναρίθμητα παιδία, θύματα πολεμικῶν συγκρούσεων, ἐκρύθμων καταστάσεων, ποικιλωνύμων ἐκμεταλλεύσεων, διωγμῶν καί διακρίσεων, πείνης, πενίας καί ἐπωδύνων στερήσεων.
Κατά τόν παρελθόντα Ἀπρίλιον εἴχομεν τήν εὐκαιρίαν, μετά τοῦ Ἁγιωτάτου Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου καί τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου, νά διαπιστώσωμεν ἰδίοις ὄμμασιν ἐν Λέσβῳ τάς περιπετείας τῶν προσφύγων καί τῶν μεταναστῶν καί ἰδίως τά ὀξέα προβλήματα τῶν ταλαιπωρημένων παιδίων, τῶν ἀθώων καί ἀνυπερασπίστων θυμάτων τῆς πολεμικῆς βίας, τῶν φυλετικῶν καί θρησκευτικῶν διακρίσεων καί τῆς ἀδικίας, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων αὐξάνει συνεχῶς.
Ἡ ἑορτή τοῦ νηπιάσαντος δι᾿ ἡμᾶς Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ παιδίου Χριστοῦ, τόν ἀφανισμόν τοῦ ὁποίου ζητεῖ ἡ κοσμική ἐξουσία συμφώνως πρός τόν Εὐαγγελιστήν Ματθαῖον, εἶναι ὑπόμνησις καί κλῆσις νά μεριμνήσωμεν διά τά παιδία, νά προστατεύσωμεν τά εὐάλωτα αὐτά θύματα καί νά σεβασθῶμεν τήν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας.
Τά παιδία καί αἱ εὐαίσθητοι ψυχαί των ἀπειλοῦνται βεβαίως καί εἰς τάς χώρας τοῦ ἀνεπτυγμένου οἰκονομικῶς καί σταθερωτέρου πολιτικῶς κόσμου, ἀπό τήν μεγάλην κρίσιν τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογενείας, ἀπό ποικιλομόρφους παρεμβάσεις καί τήν ἄσκησιν σωματικῆς καί ψυχικῆς βίας. Ἀλλοιώνεται ἡ παιδική ψυχή ἐκ τῆς καταλυτικῆς ἐπιρροῆς τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων καί ἰδίως τῆς τηλεοράσεως καί τοῦ διαδικτύου εἰς τήν ζωήν των καί ἀπό τήν ριζικήν ἀλλαγήν τοῦ ἐπικοινωνιακοῦ περιβάλλοντος. Ὁ ἄκρατος οἰκονομισμός τά μετατρέπει ἐνωρίς εἰς καταναλωτάς καί ὁ εὐδαιμονισμός ἐξαφανίζει ταχύτατα τήν παιδικήν ἀθωότητα.
Ἐν ὄψει τῶν κινδύνων αὐτῶν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπευθυνθεῖσα “μετ᾿ ἰδιαιτέρας ἀγάπης καί στοργῆς” πρός τά παιδία καί τούς νέους, ἀναφέρει ἐν τῇ Ἐγκυκλίῳ αὐτῆς τά ἑξῆς: “Μέσα εἰς τόν κυκεῶνα τῶν ἀλληλοαναιρουμένων ὁρισμῶν τῆς ταυτότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, ἡ ἁγιωτάτη ἡμῶν Ἐκκλησία προβάλλει τά Κυριακά λόγια, “ἐάν μή στραφῆτε καί γένησθε ὡς τά παιδία, οὐ μή εἰσέλθητε εἰς τήν βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν” καί τό “ὅς ἐάν μή δέξηται τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μή εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν”, ὡς καί ὅσα ἀναφέρει ὁ Σωτήρ ἡμῶν δι᾿ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι “κωλύουν” τά παιδία νά Τόν πλησιάσουν καί δι᾿ ὅσους τά “σκανδαλίζουν”.
Τό μυστήριον τῶν Χριστουγέννων συμπυκνοῦται εἰς τούς λόγους τοῦ Κοντακίου τῆς ἑορτῆς “Δι᾿ ἡμᾶς γάρ ἐγεννήθη παιδίον νέον, ὁ πρό αἰώνων Θεός”. Ὁ Θεός Λόγος ὡς παιδίον καί τό παιδίον ὡς Θεός ἀποκαλύπτεται εἰς ἀνθρώπους μέ “καθαράν καρδίαν” καί μέ τήν ἁπλότητα τοῦ παιδίου. Τά παιδία κατανοοῦν ἀληθείας, τάς ὁποίας “οἱ σοφί καί οἱ συνετοί” ἀδυνατοῦν νά προσεγγίσουν. “Ἀπό παιδιά καί μόνον φτιάχνεις Ἱεροσόλυμα”, σημειώνει ὁ Ἐλύτης εἰς τό “Ἐκ τοῦ πλησίον”.
Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἀπευθύνομεν ἔκκλησιν πρός πάντας, νά σέβωνται τήν ταυτότητα καί τήν ἱερότητα τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Ἐνώπιον τῆς παγκοσμίου προσφυγικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία θίγει κατ᾿ ἐξοχήν τά δικαιώματα τῶν παιδίων, ἐνώπιον τῆς μάστιγος τῆς παιδικῆς θνησιμότητος, τῆς πείνης, τῆς παιδικῆς ἐργασίας, τῶν σωματικῶν κακώσεων καί τῆς ψυχολογικῆς βίας, ἀλλά καί τῶν κινδύνων ἀλλοιώσεως τῆς παιδικῆς ψυχῆς λόγῳ τῆς ἀνεξελέγκτου ἐκθέσεώς των εἰς τήν ἐπιρροήν τῶν συγχρόνων ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐπικοινωνίας καί τῆς καθυποτάξεως αὐτῶν εἰς τόν καταναλωτισμόν, ἀνακηρύσσομεν τό 2017 Ἔτος προστασίας τῆς ἱερότητος τῆς παιδικῆς ἡλικίας, καλοῦντες πάντας νά ἀναγνωρίζουν καί νά σέβωνται τά δικαιώματα καί τήν ἀκεραιότητα τῶν παιδίων.
Ὅπως τονίζεται εἰς ἕτερον σπουδαῖον κείμενον τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, μέ τόν λόγον αὐτῆς, δέν ἀποβλέπει πρωτίστως «εἰς τό νά κρίνῃ καί νά καταδικάσῃ τόν κόσμον», ἀλλά εἰς τό νά προσφέρῃ εἰς αὐτόν ὡς ὁδηγόν τό Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, τήν ἐλπίδα καί βεβαιότητα ὅτι τό κακόν, ὑπό οἱανδήποτε μορφήν, δέν ἔχει τόν τελευταῖον λόγον εἰς τήν ἱστορίαν καί δέν πρέπει νά ἀφεθῇ νά κατευθύνῃ τήν πορείαν της».
Προσκυνοῦντες ἐν ταπεινώσει καί κατανύξει τόν Σωτῆρα ἡμῶν, ὅστις ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους, καί ἀνυμνοῦντες ᾄσμασιν ἐνθέοις τό μέγεθος τῆς περί ἡμᾶς θείας Οἰκονομίας, κλίνοντες τό γόνυ ἐνώπιον τῆς βρεφοκρατούσης Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀπευθύνομεν ἐκ τοῦ ἀκοιμήτου Φαναρίου τόν ἑόρτιον χαιρετισμόν «Χριστός γεννᾶται˙ δοξάσατε. Χριστός ἐξ οὐρανῶν˙ ἀπαντήσατε» πρός τά μακράν καί τά ἐγγύς τέκνα τῆς Κωνσταντινουπολίτιδος Ἐκκλησίας καί ἀποστέλλομεν πρός αὐτά τάς πατρικάς εὐχάς καί τήν Πατριαρχικήν ἡμῶν εὐλογίαν.
«Ἐνδυναμούμενοι ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», ἂς ἀγωνισθῶμεν ἅπαντες ἐν ὁμοψυχίᾳ, ἐν πίστει καί ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, τόν καλόν ἀγῶνα τῆς καινῆς ἐν Ἐκκλησίᾳ ζωῆς, τηροῦντες ὅσα ἐνετείλατο ἡμῖν ὁ Κύριος, ὁ ὢν μεθ᾿ ἡμῶν «πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος».
Χριστούγεννα‚ βις΄
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως
διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

"Η τέχνη του Άμβωνος κατά τον Ιερό Χρυσόστομο", από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομο

Κυκλοφόρησε νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου μὲ τίτλο «Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΑΜΒΩΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ». Ἔχει ὡς θέμα τὴ eleutheroupoleos_xrisostomosσκιαγράφηση τῶν ἀρχῶν καί ἀντιλήψεων τοῦ ἱεροῦ Πατρὸς ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἀξία τοῦ κηρύγματος, τὴν ἀναγκαιότητά του καὶ τὴν πρακτική του.

Μὲ τὸ γνωστό του ὕφος ὁ συγγραφεύς, τὸ σαφὲς καὶ γλαφυρό, καθὼς καὶ τὴν πασιφανή του ἀγάπη γιὰ τὸν Χρυσολόγο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἰχνογραφεῖ, μὲ τὴ βοήθεια ἄφθονων παραπομπῶν στά ἀθάνατα ἔργα του, ὅσον εἶναι δυνατόν, τὸ ἀπαράμιλλο ρητορικὸ τάλαντο τοῦ ἁγίου καὶ Μάρτυρος Ἀρχιεπισκόπου τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Τὸ νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου, καρπός πολυχρόνιας μελέτης, φιλοδοξεῖ ν’  ἀποτελέσει ἐλάχιστη συμβολὴ στὴν Ἐπιστήμη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ὁμιλητικῆς καὶ νὰ ἀποβεῖ χρήσιμο βοήθημα γιὰ τοὺς διακόνους τοῦ ἄμβωνος καὶ πνευματικὸ ἐντρύφημα γιὰ κάθε λάτρη τοῦ ἀθάνατου Χρυσοστομικοῦ λόγου. Ἀφιερώνεται δέ  μέ σεβασμό στόν ἀείμνηστο Μητροπολίτη πρ. Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνο, ἕναν ἀπό τούς ἐπιφανέστερους καί πλέον ἀκαταπόνητους Ἱεροκήρυκες τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος, ὁ ὁποῖος εἶναι δημιουργός λαμπρᾶς σχολῆς Ἱεροκηρύκων, μέ φροντισμένο καί ζωντανό λόγο.

π. Χρυσόστομος Μπένος
Πρωτοσύγκελλος Ι.Μ. Ελευθερουπόλεως

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2016

Ευχαριστήριον πρός τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ι. Μητροπόλεως

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Πρός τόν ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ λαόν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ι. Μητροπόλεως


Πρός πάντας ὑμᾶς, τόν Ἱερόν Κλῆρον, τας Ἀρχάς τοῦ τόπου, τῆς Τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, τας στρατιωτικάς, τας ἀστυνομικάς, τούς πολιτιστικούς συλλόγους τῆς πόλεως  καί τόν εὐσεβῆ λαόν μας ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνην μου, διότι ἀνταπεκρίθητε μέ συγκινητικήν προθυμίαν στήν πρόσκλησίν μας καί ὑπεδέχθημεν, ὅπως ἔπρεπε, τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ἐπισκεφθέντα τό διήμερον 14-15 Δεκεμβρίου ἐ.ἔτ. τήν Μητρόπολίν μας διά τάς ἐορτάς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου.
Τοιαύτην κοσμοσυρροήν, τοιαύτην ὁμόθυμον καί ἐνθουσιώδη συμμετοχήν κατά τάς ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις τάς ὀργανωθείσας ὑπό τῆς Μητροπόλεως καί τοῦ Δήμου Παγγαίου, κατά τήν πανήγυριν τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου, σπανίως εἶδε ἡ Ἐλευθερούπολις.
Ἰδιαιτέρως εὐχαριστῶ τούς ἐργαζομένους ἐντός τῆς Μητροπόλεως, Κληρικούς καί λαικούς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ἅγιον Πρωτοσύγκελλόν μου, καθώς καί τόν ἀγαπητόν μας Δήμαρχον καί τό Δημοτικόν Συμβούλιον τοῦ Δήμου Παγγαίου διά τήν ἀρίστην συνεργασίαν, ὥστε νά εἶναι κατά πάντα ἄψογος ἡ ὑποδοχή καί φιλοξενία τοῦ Προκαθημένου τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἴθε ὁ Πανάγαθος Θεός νά χαρίζη εἰς πάντας ὑμᾶς, τό πιστόν καί εὐάγωγον ποίμνιον μας, τά  Ἀγαθά Του, ἐγκόσμια καί ὑπερκόσμια, καί τήν ἐπουράνιον εὐλογίαν Του εἰς τόν φιλόθρησκον Δῆμον μας.

Ἐλευθερούπολις 16 Δεκεμβρίου 2016

+ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος επίτιμος Δημότης Παγγαίου

Μετά τη Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Ελευθερίου ιερουργούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου στον καθεδρικό Ιερό ναό της Ελευθερούπολης ακολούθησε μικρά δεξίωσις στο γραφείο του εντιμοτάτου Δημάρχου Ελευθερουπόλεως κ. Φιλίππου Αναστασιάδη προς τιμήν του υψηλού προσκεκλημένου.
Εν συνεχεία, όλοι μαζί μετέβησαν στην αίθουσα «Φρίξος Παπαχρηστίδης’» του Δήμου Παγγαίου για την επίσημη αναγόρευση του Μακαριωτάτου, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Παγγαίου.
Την έναρξη της εκδήλωσης έκαμε η κ. Αποστολία Δημητρακούδη, Δικηγόρος – Δημοτική Σύμβουλος Παγγαίου, αναφερόμενη στην κοινωνική προσφορά του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας, με λόγια που συγκίνησαν τόσο το ακροατήριο όσο και τον ίδιο τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο.
Ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, παραδίδοντας τον τίτλο του επίτιμου Δημότη στον Αρχιεπίσκοπο τον χαρακτήρισε «άνθρωπο των έργων και όχι των λόγων, που υλοποιεί ένα τεράστιο εκκλησιαστικό και ανθρωπιστικό έργο, προκειμένου να στηρίξει όλους τους έχοντες ανάγκη, σε μια εποχή δύσκολη, στην οποία ο λαός μας έχει ανάγκη από στηρίγματα».
Εκεί, σε μια συγκινητική εκδήλωση τιμής προς τον Μακαριώτατο με την καλλιτεχνική παρουσία του τοπικού Μουσικοχορευτικού Συλλόγου «Το Πράβι», ο Μακαριώτατος δέχθηκε με χαρά την τιμή της αναγορεύσεως του ως επιτίμου δημότου ευχαριστώντας γιαυτό τον Εντιμότατο κ. Δήμαρχο καθώς και όλους τους τοπικούς άρχοντες της πόλεως.
Με παρατεταμένα χειροκροτήματα ο ευλαβής λαός μας που είχε κατακλύσει ασφυκτικά το αμφιθέατρο της πόλεως, επιβεβαίωσε την αγάπη του και την τιμή του στο Πρόσωπο του πράου και μειλίχιου Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του οποίου το πέρασμα από την Ελευθερούπολη καταγράφηκε με χρυσά γράμματα στο βιβλίον της τοπικής μας ιστορίας.

(Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως)Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Ελευθερίου, ιερουργούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου

Εκατοντάδες πιστοί κατέκλυσαν τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Ελευθερουπόλεως, για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία της οποίας προεξήρχε ο Σεπτός Προκαθήμενος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος, συλλειτουργούντων κατά την Πατριαρχική τάξη της Αγίας Του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, Μποτσουάνας κ. Γενναδίου και του Ποιμενάρχου μας Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου.
Στην Θεία Λειτουργία ηγείτο του χορού των Ιερέων ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κ. Συμεών Βολιώτης ο οποίος συνόδευε τον Μακαριώτατο μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της συνοδείας Του.
Κλήρος και λαός, μαζί με τους τοπικούς άρχοντες που συμμετείχαν σε όλες τις Ιερές Ακολουθίες, παρηκολούθησαν τον Σεπτό Προκαθήμενο Ιερουργούντα και κηρύττοντα απευθυνόμενο προς τους πιστούς, να μιλά για τις αρετές της κατά Χριστόν ζωής καθώς και για την μαρτυρία πίστεως του Αγίου Ελευθερίου.
Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και προ της απολύσεως, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας επέδωσε συγκινημένος στον Μακαριώτατο ωραιοτάτη Εικόνα του Αγίου Ελευθερίου ενώ ο Αρχιεπίσκοπος αντιδώρησε προς τον οικοδεσπότη έναν σταυρό Ευλογίας καθώς και πολύτιμο Αρχιερατικό εγκόλπιο, ευχαριστώντας τον για την φιλοξενία και την έκφραση αγάπης, κατά την διάρκεια της επίσκέψεως Του στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως.

(Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως)
Εσπερινός Αγίου Ελευθερίου χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου

Κλήρος και λαός, με επικεφαλής τον Σεπτόν Ποιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο, υποδέχθηκε χθες 14 Δεκεμβρίου και περί ώρα 6 μ.μ. στον εορτάζοντα Καθεδρικό Ναό Αγίου Ελευθερίου, τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον τον Β΄.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κατέφθασε με την συνοδεία του στα προπύλαια του Καθεδρικού Ναού όπου έγινε δεκτός με τιμές αρχηγού κράτους από τον Ιερό Κλήρο της Μητροπόλεως καθώς και τις Πολιτικές, Στρατιωτικές και Αστυνομικές Αρχές του τόπου. Με αισθήματα ενθουσιασμού, ο ευλαβής λαός της τοπικής μας Εκκλησίας, κατέκλυσε τον χώρο του Ναού ώστε να δεχθεί την ευλογία του Σεπτού Προκαθημένου.
Ο Μακαριώτατος, χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό συγχοροστατούντων του Σεπτού Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μποτσουάνας κ. Γενναδίου, εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, στον οποίον συμμετείχαν στο σύνολο τους οι ευλαβείς Κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως.
Στο τέλος της πανηγυρικής ακολουθίας, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, συγκινημένος απευθύνθηκε προς τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας της Ελλάδος, διερμηνεύοντας όπως τόνισε τα αισθήματα κλήρου και λαού για την επίσκεψη του Υψηλού Επισκέπτου, στην ιστορική Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Μάλιστα ιδιαίτερα στάθηκε στην σχέση του Μακαριωτάτου με την Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως η οποία προσμετρά πολλά χρόνια όταν ο ίδιος ήταν ακόμα Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας και Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως ο αείμνηστος Ευδόκιμος.
Στην αντιφώνηση Του, ο Μακαριώτατος αφού ευχαρίστησε τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας για την πρόσκληση του να επισκεφθεί την Ελευθερούπολη, αναφέρθηκε συγκινημένος στην εποχή εκείνη όταν επισκεπτόταν την Μητρόπολη, τονίζοντας την εκτίμηση του στο πρόσωπο του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας που την εποχή αυτή είναι και μέλος της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, τονίζοντας την σύνεση και την σοφία με την οποία ο Επίσκοπος μας εργάζεται για το καλό της Εκκλησίας. Εγκωμίασε δε, την ευσέβεια και την αγάπη του λαού μας, ο οποίος συνδράμει την Εκκλησία του με τρόπο αξιοθαύμαστο, σε εποχές δύσκολες όπου δοκιμάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Χαρακτήρισε την Εκκλησία ως Μάνα του Ελληνικού λαού που στέκει με συμπόνια απέναντι στον ανθρώπινο πόνο και στις ανθρώπινες δυσκολίες, τονίζοντας την επιβαλλομένη ενότητα η οποία είναι απαραίτητη ώστε να ξεπεράσουμε όπως είπε, αυτήν την περίοδο της κρίσης.
Στο τέλος της Ιεράς ακολουθίας ο Μακαριώτατος ευλόγησε τα πλήθη του λαού που είχαν κατακλύσει τον Καθεδρικό Ναό.
(Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως)


Στην Ιερά Μητρόπολη μας ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος

Ο Αρχιεπίσκοπος έφτασε την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 το πρωί στην Ελευθερούπολη συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Αρχιεπισκοπής Αρχιμανδρίτη Συμεών Βολιώτη, όπου τους υποδέχθηκαν ο Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μπένος, και όλοι συνεργάτες, κληρικοί και λαϊκοί, της Μητροπόλεως.
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος αφού προσκύνησε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, τέλεσε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κυρού Ευδοκίμου και αμέσως μετά επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος.
Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν στη Μονή ο Πνευματικός της και οι μοναχές με επικεφαλής την καθηγουμένη Λυδία μοναχή. Ο Αρχιεπίσκοπος, αφού ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως για την πρόσκληση, αλλά και για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε στην σημασία των μοναστηριών λέγοντας πως «πάντοτε ήταν οι πνεύμονες της Εκκλησίας και δυνάμωναν το Σώμα Της. Συνεχίζουν και σήμερα να έχουν αυτό τον σπουδαίο ρόλο και δυναμώνουν τους πιστούς, τους προσκυνητές, το Σώμα της Εκκλησίας».
Εν συνεχεία μετέβησαν στην τράπεζα της μονής όπου και γευμάτισε ο Αρχιεπίσκοπος με τον Σεβασμιώτατο και τη συνοδεία του.
(Πηγή: Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως)Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016

Η συνάντηση με τον νικητή Κώστα Χαρδαβέλλα!

Χθες είχα τη χαρά και ταυτόχρονα την τιμή να γνωρίσω ένα θρύλο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Τον Κώστα Χαρδαβέλλα. Αυτόν που έβλεπα στην τηλεόραση, στους "Ρεπόρτερς", σαν παιδάκι, χωρίς ακόμη, να καταλαβαίνω πολλά πολλά.... Τον ίδιο που όλα αυτά τα χρόνια συναντούσα μπροστά μου στην ενημέρωση και πληροφόρηση από τα κεντρικά. Τον ίδιο που τολμούσε να ασχοληθεί με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα θέματα.Εν τω μεταξύ έγινα και εγώ δημοσιογράφος, αφού τα παιδικά ενδιαφέροντα κέρδισαν...
Είναι λοιπόν τιμή μου σήμερα να με αποκαλεί "καλό συνάδελφο" ένας δημοσιογράφος του μεγέθους του, ένας δάσκαλος του χώρου. Το σίγουρο είναι πως θα συνεχίσουμε να επικοινωνούμε. Όπως συμφωνήσαμε!
Το βιβλίο

Αφορμή για τη συνάντηση αυτή ήταν η παρουσίαση  του "Ζεϊμπέκικου του νικητή" στο Public της Καβάλας. Του βιβλίο που έγραψε ο γιος Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας για τον πατέρα Κώστα Χαρδαβέλλα. Το βιβλίο για τη δύσκολη μάχη που έδωσε ο Κώστας Χαρδαβέλλας με τον καρκίνο και από την οποία βγήκε νικητής, πλαισιωμένο με αναφορές από την πολυδιάστατη δημοσιογραφική ζωή του.
Έτσι ο μαχητής και νικητής αποφάσισε να βοηθήσει και να εμπνεύσει όλους όσους μάχονται! Γιατί ο ίδιος ξέρει από μάχες κάθε είδους.
Καλοτάξιδο λοιπόν το βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, με την ευχή να βοηθήσει πραγματικά όσους το χρειάζονται!

Ο Καβάφης στο Παγγαίο!

“ Έτσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα, ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν.”

Το κέρινο ομοίωμα του μεγάλου ποιητή Κ. Καβάφη μπορούν να "συναντήσουν" όλες και όλοι στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θόδωρου Κοκκινίδη στα Κηπιά Παγγαίου.

Με ιδιαίτερη προσοχή και μεράκι ο Θόδωρος Κοκκινίδης "ξαναζωντάνεψε" τον ποιητή που σημάδεψε όλον τον κόσμο.

Όπως αναφέρει ο δημιουργός: "Η Ιθάκη της δημιουργίας του κέρινου ομοιώματος του μεγάλου Κωνσταντίνου Καβάφη έδωσε ένα ταξίδι μοναδικό. Ένα ταξίδι που μεγάλος ήταν ο πλούτος που απεκόμισα καθώς οι δρόμοι του με περνούσαν  μέσα από το κορυφαίο έργο του, μέσα από την ζωή και τον ψυχισμό του σπουδαίου οικουμενικού ποιητή.

Χρειάζεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό για την μεγαλύτερη δυνατή αποτύπωση ενός προσώπου στο κερί. Στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καβάφη δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Λιγοστές είναι οι  φωτογραφίες με την όψη του που υπάρχουν δημοσιευμένες.  Το γεγονός όμως ότι με ενέπνευσε το έργο και η προσωπικότητά του,  η εικόνα του που είναι  χαρακτηριστική, , αλλά και πως ο Κωνσταντίνος Καβάφης αποτελεί κομμάτι της υπερήφανης Ελλάδας που εγώ αγαπώ, συνετέλεσαν στο να γεννηθεί το έργο όπως ακριβώς ήθελα και είχα φανταστεί".

Μπορείτε να δείτε το σχετικό βίντεο πατώντας ΕΔΩ .

Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016

Η εορτή του Πυροβολικού στο στρατόπεδο Λοχαγού «ΑΜΒΡΑΖΗ» Ελευθερούπολης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε η προστάτιδα του Πυροβολικού Αγία Βαρβάρα, στο στρατόπεδο «Αμβράζη» στην Ελευθερούπολη, όπου εδρεύει η 193 ΜΠΕΠ (MLRS).

Το πρωί της Κυριακής 4 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε Δοξολογία επί τη εορτή της Μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας του Πυροβολικο, τιμώντας τη μνήμη της, αλλά και αποτίοντας και φόρο τιμής στους νεκρούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους αγωνιζόμενοι για τη δόξα και το μεγαλείο της πατρίδας μας.
Η δοξολογία τελέστηκε χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, πλαισιωμένου υπό Ιερέων και Διακόνων της Μητροπόλεως. 
Αμέσως μετά την Δοξολογία ακολούθησε η ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του Αρχηγού ΓΕΣ από το διοικητή της 193 ΜΠΕΠ (MLRS), Αντισυνταγματάρχη (ΠΒ) Δημητρίου Καβούρη, ο οποίος αναφέρθηκε στην οργάνωση του Πυροβολικού αλλά και στη ζωή της Αγίας Βαρβάρας, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, «η Αγία Βαρβάρα καθιερώθηκε ως προστάτιδα του Πυροβολικού μας το 1829 μετά την δημιουργία του πρώτου τάγματος Πυροβολητών από τον Ιωάννη Καποδίστρια. Από τότε μέχρι και σήμερα το Πυροβολικό ακολούθησε μια ένδοξη πορεία συμμετέχοντας σε όλους τους αγώνες του Έθνους και κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά και στην συνείδηση όλων των Ελλήνων».

(Πηγή: www.imelef.gr)

Ο κόσμος της Ενημέρωσης απεργεί την Τετάρτη 7 ΔεκεμβρίουΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην εικοσιτετράωρη απεργία της Τετάρτης 7 Δεκεμβρίου (από τις 06.00) που προκήρυξε η ΠΟΕΣΥ στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης της ΓΣΕΕ. 
            Στην απεργία συμμετέχουν όλοι ανεξαιρέτως οι δημοσιογράφοι, σε οποιοδήποτε Μέσο, φορέα ή οργανισμό κι αν απασχολούνται.
            Σύμφωνα με το πλαίσιο της ΠΟΕΣΥ, ο δημοσιογραφικός κόσμος διεκδικεί: 
·         Θεσμοθέτηση πόρου από τα έσοδα όλων των έντυπων, ραδιοτηλεοπτικών και διαδικτυακών μέσων, υπέρ των επικουρικών Ταμείων μας.
·         Την αυτονομία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, του ΕΔΟΕΑΠ και των ΤΕΑΣ ως αυτοδιοικούμενων φορέων κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς αλλοίωση του χαρακτήρα και του περιεχομένου τους, ως προϋπόθεση για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της δημοσιογραφικής λειτουργίας και τη διασφάλιση του αγαθού της Ενημέρωσης.
·         Ένταξη στα Ταμεία αυτά όλων των εργαζομένων στην Ενημέρωση, σε οποιοδήποτε Μέσο και αν εργάζονται. 
·         Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων.

Απεργιακή επιτροπή είναι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΜ-Θ, ενώ επιτροπή περιφρούρησης της απεργίας ορίζονται οι εργασιακοί εκπρόσωποι. Το Διοικητικό Συμβούλιο