Πέμπτη 28 Μαΐου 2020

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

             3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ                             
ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ - 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο πλαίσιο των δυσμενών συνθηκών και της ανησυχίας που επικρατεί, λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού,  και αφουγκραζόμενοι τον εύλογο προβληματισμό πολλών ενδιαφερομένων ερευνητών και ερευνητριών που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο αλλά δεν μπορούν να προχωρήσουν την εργασία τους, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν ακόμη τόσο στις δραστηριότητες όσο και στην έρευνα σε υλικό βιβλιοθηκών και αρχείων, αποφασίστηκε η ΜΕΤΑΦΟΡΑ της ημερομηνίας διεξαγωγής του 3ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το τριήμερο 16-18 Οκτωβρίου 2020 στην Ελευθερούπολη Παγγαίου, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα.
Δεδομένων των συνθηκών, δίνεται και νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ στην προθεσμία υποβολής των περιλήψεων για το 3ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020, ώστε να έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην  έρευνά τους, κάτι που δεν είναι δυνατό λόγω των περιορισμών που ισχύουν.

Υπενθυμίζεται πως δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την αρχαιολογική, ιστορική και λαογραφική έρευνα σε όλες τις μορφές τους, να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, ούτε έχουν ανακοινωθεί από το βήμα άλλου συνεδρίου ή εκδήλωσης. Οι εργασίες θα πρέπει να αφορούν την ευρύτερη περιοχή ολόκληρου του Παγγαίου όρους, αλλά και του Συμβόλου όρους. 

Για κάθε νέα πληροφορία ή εξέλιξη θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση.


Οδηγίες για την περίληψη

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση topiki-istoria@dimospaggaiou.gr μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 σε ένα αρχείο το όνομα του οποίου θα περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα και 2-3 λέξεις από τον τίτλο (π.χ. «Παπαδόπουλος-Ιστορία του Παγγαίου.doc»). Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν μετά από την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές. 

Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά σε αρχείο Microsoft Word, γραμματοσειρά «Times New Roman», μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12, διάκενο 1,5 γραμμή, περιθώρια 3,5 εκατοστών από όλες τις πλευρές, πλήρη στοίχιση του κειμένου και με εσοχή στις παραγράφους.

Η περίληψη πρέπει να αποτελείται από 250-300 λέξεις. Στον αριθμό των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία των συγγραφέων.

Στην πρώτη σειρά γράφεται ο τίτλος με έντονα πεζά γράμματα και στη δεύτερη το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων με πεζά γράμματα. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός (όλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια στάδια της εργασίας), υπογραμμίζεται το όνομα αυτού που θα ανακοινώσει την εργασία. Δύο σειρές παρακάτω γράφονται η ιδιότητα των συγγραφέων. 

Ακολουθεί μια κενή σειρά και ύστερα το κείμενο της περίληψης. Συντετμημένοι όροι χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχει αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρένθεσης την πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο.

Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται για διόρθωση και εκ νέου υποβολή ή θα απορρίπτονται.

Μαζί με κάθε περίληψη υποβάλλεται ηλεκτρονικά επιστολή όπου αναφέρονται: α) αν έχει παρουσιαστεί σε άλλη επιστημονική εκδήλωση ή έχει δημοσιευτεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο (προτιμώνται οι εργασίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν δημοσιευθεί), και β) υποχρεωτικά τα στοιχεία του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν έγκαιρα και σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τις 31 Οκτωβρίου 2020, για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους και για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Κατά την υποβολή της περίληψης οι συγγραφείς θα πρέπει να αναφέρουν και την ιδιότητά τους και παράλληλα να επισυνάψουν ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα. Η παρουσίαση – φιλοξενία μιας εργασίας στο Συνέδριο θα γίνεται προφορικά, από το βήμα του Συνεδρίου. 

Η διάρκεια των ανακοινώσεων θα είναι 15 λεπτά, και πάντα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: topiki-istoria@dimospaggaiou.gr

Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Παλαιοχώρι Παγγαίου: Ο πρώτος δεκαετής μεταπολεμικός απολογισμός έργων (1945-1954)


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας συνοπτικός πρώτος μεταπολεμικός απολογισμός έργων της Κοινότητας Παλαιοχωρίου στον οποίο περιλαμβάνονταν τα έργα που έγιναν από το 1945 μέχρι και το 1954.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιοχωρίου, στη συνεδρίαση του στις 20 Οκτωβρίου 1955, αποφάσισε "ομοφώνως" την έκδοση ειδικού έντυπου ενημερωτικού τριπτύχου στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο απολογισμός αυτός, και το οποίο μοιράστηκε στους κατοίκους του χωριού.

Το φυλλάδιο αυτό, έχει μια σύντομη εισαγωγή, και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των έργων με τα ποσά που διατέθηκαν από το κοινοτικό ταμείο και από άλλες πηγές. Ωστόσο, για οικονομία χώρου και χρόνου ανάγνωσης, παραθέτω μόνο τους τίτλους των έργων. 

Οι φωτογραφίες και οι πίνακες που πλαισιώνουν το κείμενο προέρχονται από το φυλλάδιο.


ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

"Η Κοινότης Παλαιοχωρίου, πληθυσμού 2700 κατοίκων, είναι κτισμένη αμφιθεατρικώς επί της βορείας πλευράς του όρους Παγγαίου και εις υψόμετρον 164 μ., περιβάλλεται δε υπό πυκνού δάσους καστανεών όπερ εκτείνεται μέχρι των ακραίων κατοικιών. Κάτωθεν αυτής απλούται η πεδιάς των Φιλίππων. Ανατολικώς της Κοινότητος υπάρχει φρούριον Μακεδονικής εποχής, κείμενον ακριβώς έναντι των φρουρίων των Φιλίππων. Το κλίμα είναι δροσερόν κατά το θέρος, λόγω της πυκνής βλαστήσεως, με πηγαία άφθονα και κρύα νερά, έχει ωραίας φυσικάς καλλονάς και προσελκύει κατ' έτος πλήθος παραθεριστών. Έχει τακτικήν λεωφορειακήν συγκοινωνίαν μετά της Ελευθερουπόλεως και Καβάλας εκτελουμένην για δύο λεωφορείων. Η περιφέρεια της Κοινότητος περιλαμβάνει έκτασιν 28 χιλιάδων περίπου στρεμμάτων εξ ών 13 χιλ. στρέμματα καλλιεργήσιμου εκτάσεως, 6,5 χιλ. στρεμ. δάση και τα υπόλοιπα κατωκημένοι χώροι, βοσκαί και κοινόχρηστοι εκτάσεις. Η Κοινότης είναι κατ' εξοχήν καπνοπαραγωγική, παράγουσα κατ' έτος  περί τας 250 χιλιάδας οκάδων ευγενών καπνών και περί το εν εκατομμύριον οκάδων δημητριακά, αραβόσιτον και λοιπά προϊόντα".ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΤΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Α'.  ΟΔΟΠΟΙΪΑ

1) Κατασκευή ξύλινης γέφυρας ανοίγμ. 30 μ. επί της κεντρικής τάφρου των Τεναγών των Φιλίππων.
2) Διαμόρφωσις, επισκευή και λιθόστρωσις διαφόρων οδών εντός της Κοινότητος
3) Χάραξις και επισκευή αγροτικών οδών μήκους 5 χλμ.
4) Κατασκευή γέφυρας ανοίγματος 7 μ.
5) Κατασκευή βάθρων γέφυρας ανοίγματος 5 μ.
6) Κατασκευή δύο αναβαθμών.


Β'.  ΥΔΡΕΥΣΙΣ

1) Συντήρησις και επέκτασις δικτύου υδρεύσεως.
2) Ανακαίνισις υδραγωγείου. (Εδώ σημειώνεται πως το έργο συνεχίζεται και με αυτό "θα επιτευχθή η άφθονος ύδρευσις της Κωμοπόλεως και η άρδευσης 1200 στρ. καπνοφυτειών, οπωρώνων και κήπων")

Γ'. ΚΤΙΡΙΑ

1) Ανέγερσις κοινοτικού καταστήματος

Δ'. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1) Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος
2) Κατασκευή υδατοδεξαμενής αρδεύσεως χωρητικότητας 387 μ3.
3) Επισκευή τριών υδατοδεξαμενών αρδεύσεως.
4) Κατασκευή υδραγωγείου αρδεύσεως εκ τσιμεντοσωλήνων.
5) Κατασκευή 10  ποτιστρών εκτός του χωρίου.
6) Κατασκευή υδατοδεξαμενής αρδεύσεως χωρητικότητας 800 μ3.
Στο σημείο αυτό παρατηρείται πως:
Δια των ανωτέρω έργων αρδεύσεως ωλοκληρώθη σχεδόν η άρδευσις των καπνοφυτειών κατά την περίοδον της καπνοφυτείας, δι' ήν μέχρι τούδε εδαπανώντο υπό των παραγωγών τεράστια ποσά, επιτευχθείσης ούτω της μειώσεως του κόστους παραγωγής του καπνού.


Ε'. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1) Διευθέτησις κοίτης χειμάρρου.
2) Κατασκευή ποτιστρών εις κοινοτικάς βοσκάς.

ΣΤ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

1) Αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις.
Εδώ υπογραμμίζεται πως :
Εφυτεύθησαν εντός τριών ετών 8.000 πεύκα και 700 οπωροφόρα δένδρα με επιτυχία 40%.

2) Κατασκευή κοινοχρήστων αφοδευτηρίων.
3) Περιτοίχισις κοινοτ. καταστήματος.
4) Κατασκευή Γηπέδου αθλοπαιδιών.
5) Επισκευή Διδακτηρίου.
6) Ανέγερσις Διδακτηρίου Συνοικισμού Δρυάδος.Ζ'. ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

1) Υγειονομική Υπηρεσία. Η Κοινότης διατηρεί κοινοτικόν ιατρόν για την περίθαλψιν των απόρων και την άσκησιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
2) Υπηρεσία Υδρεύσεως.  Η Κοινότης έχει ειδικόν υδραυλικόν δια την απρόσκοπτον λειτουργίαν των έργων υδρεύσεως.
3) Υπηρεσία καθαριότητος. Διενεργείται η καθαριότης των οδών και πλατειών της Κοινότητος και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΝ

1) Ασφαλτόστρωσις παρακαμπτηρίου οδού μήκους 2 χλμ. Ωφέλεια: βελτίωσις συγκοινωνίας.
2) Κιβολιθόστρωσις διαφόρων οδών εντός της Κοινότητος.
3) Κατασκευή αγροτικής γέφυρας.
4)Κατασκευή Υδραγωγείου αρδεύσεως μήκους 700 μ. και υδατοδεξαμενής. Ωφέλεια: άρδευσις 1200 στρεμμάτων.
5) Κατασκευή φραγμάτων αρδεύσεως επί Τ5. Ωφέλεια: άρδευσις 1000 στρεμμάτων
6) Διευθέτησις κοίτης χειμάρρου. Ωφέλεια: αξιοποίησις 200 στρεμμάτων
7) Περιτοίχησις και συμπλήρωσις Γηπέδου αθλοπαιδειών.
8) Περιτοίχησις Νεκοταφείου.
9) Περιτοίχησις Σχολικού κτιρίου.

Σημείωσις: Τα χρηματικά ποσά αναγράφονται εις δραχμάς νέας εκδόσεως.
Σάββατο 9 Μαΐου 2020

Ένα χρηστικό πιάτο από το Παλαιοχώρι Παγγαίου

Χρηστικό πιάτο της δεκαετίας του 1940 από το Παλαιοχώρι Παγγαίου. Προέρχεται από το εργοστάσιο κεραμικών "ΚΕΡΑΜΕΥΣ" με έδρα τον Κορυδαλλό, το οποίο ιδρύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1930 από τον Ιπποκράτη Β. Οδαμπάσογλου, έναν αγγειοπλάστη πρόσφυγα από την περιοχή του Ικονίου. Η παραγωγή του εργοστασίου περιελάμβανε πλήθος χρηστικών αντικειμένων (πιάτα, κανάτια, ποτήρια, βάζα, κ.ά.), ενώ λειτουργούσε και καλλιτεχνικό τμήμα όπου παράγονταν αντίγραφα αρχαϊκών αγγείων, όπως και πιάτα τοίχου, βάζα και άλλα αντικείμενα με παραστάσεις από την ελληνική παράδοση. Η λειτουργία του εργοστασίου σταμάτησε τη δεκαετία του 1950.
Κυριακή 3 Μαΐου 2020

Το ελληνικό χωριό


Μάιος 1953. Μια ενδιαφέρουσα διάλεξη για τη σημασία της υπαίθρου στην ανάπτυξη της χώρας (πολύ σημαντική  για τα δεδομένα της εποχής), και έχει σαν επίκεντρο το χωριό. Η διάλεξη εδόθη στη Λέσχη της Ελευθερούπολης, στις 17 Φεβρουαρίου 1952. Ομιλητής ήταν ο κ. Ευάγγελος Καββαδίας, Επόπτης Συνεταιρισμών Παγγαίου, τον οποίο κάλεσε, όπως αναφέρεται η Διοίκηση της Λέσχης. Το πόνημα κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1953 από το τυπογραφείο "ΤΥΠΟ - ΑΠΟΛΛΩΝ",  Ν.Κ. Μερτζιανίδου  & Υιού, στην Καβάλα.