Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Και η ΔΗΜΑΡ προτείνει...

Τις προτάσεις της σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία που προτείνονται από το υπουργείο Οικονομιών, έδωσε στη δημοσιότητα η Δημοκρατική Αριστερά (ΔΗΜΑΡ), προκειμένου να γίνει γνωστή και η δική της θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις της ΔΗΜΑΡ για το φορολογικό έρχονται μερικά εικοσιτετράωρα μετά την αντίστοιχη ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.


Σχετικά με τη φορολογία Φυσικών Προσώπων, η ΔΗΜΑΡ προτείνει: «Καμία φορολόγηση σε εισοδήματα τα οποία βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Συνεισφορά των πολιτών στα φορολογικά βάρη αναλόγως των δυνατοτήτων τους. Φορολόγηση όλων εισοδημάτων των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης, βάσει μιας ενιαίας κλίμακας».

Η ΔΗΜΑΡ προτείνει «την αύξηση του ποσού αυτόματης απομείωσης του φόρου κατά 200ευρώ / παιδί. Σε αυτό το σενάριο η μείωση φόρου για κάποιον-α με εισόδημα πχ 20.000 ευρώ θα είναι 1.850 ευρώ εάν δεν έχει παιδιά, 2.050 ευρώ εάν έχει ένα παιδί, 2.250 ευρώ εάν έχει δύο παιδιά κ.ο.κ. Το επιπλέον ποσό της απομείωσης θα αποκλιμακώνεται μετά τα 40.000 ευρώ με τρόπο ανάλογο της αυτόματης απομείωσης φόρου».

Επίσης προτείνεται η «επανεξέταση των καταργούμενων δαπανών οι οποίες μείωναν τη φορολογική επιβάρυνση των νοικοκυριών, με ιδιαίτερη έμφαση στις δαπάνες: υγείας και περίθαλψης των χρόνια πασχόντων και των αναπήρων (εξαίρεση 100%), μίσθωσης κύριας κατοικίας και κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν έκπτωση των τόκων των στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η επανεξέταση αυτών των φοροελαφρύνσεων κρίνεται αναγκαία κατ' αρχήν για κοινωνικούς λόγους, αλλά επίσης και για λόγους καταπολέμησης της φοροδιαφυγής». Επίσης, η ΔΗΜΑΡ προτείνει να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα μόνο οι δωρεές σε φορείς και Οργανισμούς που διέπονται από το δημόσιο λογιστικό.

Για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

Για τη φορολόγηση των αγροτών τονίζεται πως «η φορολόγηση των αγροτών πρέπει να γίνεται βάσει της κλίμακας φυσικών προσώπων, όπως ακριβώς ισχύει και για το σύνολο των απασχολούμενων στην οικονομία. Σε ό,τι αφορά την τήρηση βιβλίων από τις αγροτικές επιχειρήσεις, προτείνουμε να ισχύει για αυτές ό,τι ισχύει για το σύνολο των επιχειρήσεων (βάσει του Κ.Β.Σ.). Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι υποχρέωση τήρησης βιβλίων σήμερα θα είχαν όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 5.000 ευρώ. Ειδικά σε ό,τι αφορά άτομα με αποκλειστική αγροτική δραστηριότητα, προτείνουμε την ευνοϊκή τους φορολογική αντιμετώπιση είτε μέσω της μείωσης του φορολογητέου εισοδήματος, είτε μέσω της αύξησης της αυτόματης απομείωσης φόρου».

Επίσης για τη φορολογία των Ελεύθερων Επαγγελματιών, τονίζεται πως «οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όσοι διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις με βιβλία Β' κατηγορίας πρέπει να αντιμετωπιστούν φορολογικά ως φυσικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις που διατηρούν βιβλία Β' κατηγορίας (ελευθέρια επαγγέλματα, ατομικές και εταιρικές, κοινοπραξίες κλπ) η φορολόγησή τους θα γίνεται με τον εξής τρόπο: έσοδα μείον έξοδα και το υπόλοιπο στην κλίμακα φυσικών προσώπων».

Φορολογία Νομικών Προσώπων

Όπως αναφέρει η ΔΗΜΑΡ, «στόχοι του συστήματος φορολόγησης των Νομικών Προσώπων πρέπει να είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής διάστασης της φορολογίας, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, η απλοποίηση του συστήματος φορολόγησης».

Για την ικανοποίηση των παραπάνω στόχων η ΔΗΜΑΡ προτείνει: «Επιχειρήσεις με βιβλία Γ' κατηγορίας εκτός ΑΕ (Ατομικές Επιχειρήσεις, Προσωπικές Εταιρίες, ΕΠΕ κλπ): μετά την αφαίρεση των δαπανών (έσοδα μείον έξοδα) το διανεμόμενο κέρδος φορολογείται βάσει της κλίμακας φυσικών προσώπων. Τα μη διανεμόμενα κέρδη φορολογούνται βάσει του ενιαίου συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων (20%). Στο νόμο πρέπει να υπάρξει ρητή απαγόρευση χρήσης των αποθεματικών των επιχειρήσεων στις δηλώσεις φορολογίας των επιχειρηματιών προκειμένου αυτοί να δικαιολογήσουν τεκμήρια διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων».

Για τις ΑΕ προτείνεται ότι «στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση δηλώνει το τμήμα των κερδών, που θα διανεμηθεί και το τμήμα που θα παραμείνει στο εσωτερικό της ως αποθεματικό. Τα αποθεματοποιούμενα κέρδη φορολογούνται βάσει του ενιαίου συντελεστή φορολόγησης επιχειρήσεων (20%), ενώ τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 37,5%. Ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων διαμορφώνεται αυτόματα βάσει του αθροίσματος του ενιαίου φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων (20%) συν το συντελεστή φορολόγησης των αξιών(όχι μικρότερος των τόκων των καταθέσεων που προτείνουμε 17,5%). Βάσει των παραπάνω αποφεύγεται η προβληματική διπλή φορολόγηση του κέδρους και δημιουργείται ισχυρό κίνητρο προς την αποθεματοποίηση των κερδών (που σημαίνει αυξημένες επενδύσεις). Καθιερώνεται η έννοια της επιχειρηματικής αμοιβής (για την προσωπική εργασία των επιχειρηματιών). Οι επιχειρηματικές αμοιβές προσδιορίζονται με βάση τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αποτελούν προσωπικό εισόδημα των επιχειρηματιών, που προσαυξάνει το προσωπικό τους εισόδημα και συνιστούν δαπάνη των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται εξορθολογισμός του συστήματος αμοιβής των επιχειρηματιών αλλά κυρίως περιορίζονται σημαντικά οι δυνατότητες φοροαποφυγής. Δημιουργία ειδικής κατηγορίας υπό τον τίτλο «επιχειρήσεις ειδικών σκοπών» στην οποία θα ενταχθούν οι ναυτιλιακές και οι εξωχώριες επιχειρήσεις και κωδικοποίηση της φορολογίας των εν λόγω εταιριών με στόχο τον εξορθολογισμό της και την ενίσχυση του ελέγχου των αρμόδιων αρχών».

Δεν υπάρχουν σχόλια: