Τρίτη 21 Ιουνίου 2011

Το "μπαλάκι" στο Δήμο Καβάλας

«Πέταξε το μπαλάκι» στο Δήμο Καβάλας, σε αυτή τη φάση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που τελικά στη χθεσινή του συνεδρίαση αποφάσισε την απόσυρση του θέματος που αφορούσε τη «γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου «Τροποποίηση & επέκταση δραστηριότητας της Μονάδας αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων κατηγορίας Ι και ΙΙΙ» της εταιρίας PENYLAN HOLDINGS LTD που λειτουργεί στην περιοχή Ν. Καρβάλης του Δήμου Καβάλας Ν. Καβάλας».

Παίρνοντας το λόγο ως εισηγητής ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς, σημείωσε ότι το θέμα αποσύρεται γιατί δεν υπάρχει η απαιτούμενη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και παράλληλα βρίσκεται σε μια περιοχή που είναι υψηλής καλλιεργητικής απόδοσης, οπότε δεν επιτρέπονται τέτοιες παρεμβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, «η προτεινόμενη επέκταση περιλαμβάνει: α) Νέο αγωγό εκφόρτωσης προϊόντων μήκους 960 μέτρων διαμέτρου 10’’. Ο νέος αγωγός θα κατασκευαστεί σε παράλληλη θέση με τον υφιστάμενο αγωγό, θα είναι αυτοκαθαριζόμενος με ξέστρο και στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ασφάλειας λόγω παλαιότητας του υφιστάμενου. Το σύνολο του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού θα συνδεθεί με σύστημα καθοδικής προστασίας. Κατά μήκος του αγωγού θα υπάρχουν 2 βαλβίδες ελέγχου που δε θα επιτρέπουν την επιστροφή του προϊόντος στη θάλασσα για λόγους ασφαλείας, β) Κατασκευή δύο μικρών βοηθητικών δεξαμενών σταθερής οροφής (2Χ 500 m3 ). Οι δύο νέες δεξαμενές διαστάσεων διαμέτρου 7, 8 m και ύψους 10,5 m εκάστη, θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τα πρότυπα API 650, από ανθρακοχάλυβα σε φύλλα, θα είναι χρώματος άσπρου με υψηλή θερμική ανακλαστικότητα, θα διαθέτουν δακτύλιο διαβροχής και η εισαγωγή αφρού πυρόσβεσης θα γίνεται από την οροφή. Ο λόγος για τον οποίο θα κατασκευαστούν οι δύο νέες δεξαμενές είναι η ασφαλέστερη διακίνηση προϊόντων κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης των δεξαμενοπλοίων, η ορθολογικότερη διαχείριση των παραλαμβανόμενων προϊόντων και η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων. Γύρω από τις δεξαμενές θα κατασκευαστούν λεκάνες ασφαλείας διαμορφωμένες σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΥΑ 34628/85, γ) Αναβάθμιση της υφιστάμενης δεξαμενής Τ202 που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της αμόλυβδης βενζίνης RON 100 με την κατασκευή πλωτής οροφής, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές των πτητικών υδρογονανθράκων στο περιβάλλον, δ) Νέο Αντλιοστάσιο πετρελαιοειδών. Το αντλιοστάσιο πετρελαιοειδών θα κατασκευαστεί δίπλα στο υφιστάμενο και θα διαθέτει 5 αντλίες, οι οποίες θα έχουν ισχύ 38 kW εκάστη. Στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο θα προστεθούν δύο ακόμη αντλίες ισχύος 18,5 kW εκάστη. Θα προστεθούν επίσης και τέσσερις αντλίες ελαιωδών ισχύος 4 kW εκάστη, ε) Νησίδα φόρτωσης. Θα κατασκευαστεί νέα νησίδα φόρτωσης βυτιοφόρων από τον πυθμένα (bottom loading) για να πληρούνται οι απαιτήσεις της ΥΑ 34628/85 και να μειωθούν οι εκπομπές πτητικών υδρογονανθράκων (VOC) στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια φόρτωσης των βυτιοφόρων οχημάτων, στ) Δύο δεξαμενές (buffer tanks) συγκέντρωσης θαλασσινού νερού 50 m3 εκάστη. Οι δεξαμενές αυτές θα κατασκευαστούν για να συλλέγουν πριν την εκφόρτωση από το Δ/Ξ το θαλασσινό νερό που περιέχει ο αγωγός εκφόρτωσης όταν αυτός δεν είναι σε λειτουργία, και ζ) Μονάδα ανάκτησης ατμών. Η νέα μονάδα ανάκτησης ατμών θα εγκατασταθεί με σκοπό τη μείωση των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και λόγω της προβλεπόμενης υπέρβασης της διακινούμενης ποσότητας βενζίνης >10.000 τόνων/έτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: