Σάββατο 11 Μαΐου 2013

Περιορισμός χρήσης νερού λόγω αρσενικού. Η απόφαση του αντιπεριφερειάρχη


Από την Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί η παρακάτω απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, Αρχέλαου Γρανά:


ΘΕΜΑ: Περιορισμός χρήσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου του Δήμου Παγγαίου νομού Καβάλας.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη:

1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης


3. Την αρίθ. Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892Β/11-7-01) περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1988 όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ. 38295/26-4-07 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

4. Το με αριθ. πρ. 07/οικ.4342/27-9-12 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκε ενημέρωση από τη ΔΕΥΑ και το Δήμο Παγγαίου ως προς τη λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης Αρσενικού στο δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου.

5. Το με αριθ. πρ. 3696/7-12-12 έγγραφο της ΔΕΥΑ Παγγαίου σύμφωνα με το οποίο το σύστημα φίλτρανσης αρσενικού για τους οικισμούς Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου έχει τεθεί σε μόνιμη λειτουργία από τα μέσα Οκτωβρίου 2012 με συνημμένα αποτελέσματα δειγματοληψιών που αποδεικνύουν την κανονική λειτουργία του συστήματος φίλτρανσης.

6. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων της Β Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που ελήφθησαν την 13-12-12, από υπαλλήλους της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, από το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου και όπου σημειώνεται υπέρβαση στην παραμετρική τιμή του αρσενικού.

7. Την από 11-03-2013 ενημερωτική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του προϊσταμένου της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας με εκπροσώπους της ΔΕΥΑ Παγγαίου.

8. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Θεσσαλίας των δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης που ελήφθησαν την 11-03-13, από υπαλλήλους της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας, από το δίκτυο ύδρευσης των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου όπου διαπιστώνεται εκ νέου υπέρβαση στην παραμετρική τιμή του αρσενικού για τους οικισμούς αυτούς.

9. Το με αρ. πρ. Δ.ΥΓ2/17295/26-3-13 έγγραφο της Δ/νσης υγειονομικής μηχανικής και υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας.

10. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Περιορίζουμε για προληπτικούς λόγους, τη χρήση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από το δίκτυο των οικισμών Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστόφορου στις λοιπές χρήσεις εκτός της χρήσης αυτού ως πόσιμου ή στην μαγειρική.

Η ΔΕΥΑ Παγγαίου παρακαλείται όπως ενημερώσει το καταναλωτικό κοινό και τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για την αποτροπή χρήσης του νερού του δημοτικού δικτύου, στους αναφερόμενους οικισμούς, για πόση και παρασκευή τροφίμων και τον περιορισμό της χρήσης αυτού μόνο για τις λοιπές οικιακές ή άλλες χρήσεις (ατομική υγιεινή, πλύση τροφίμων και σκευών, καθαριότητα κ.τ.ο.).

Η ΔΕΥΑ Παγγαίου να προβεί στον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης και στην πραγματοποίηση επαναλαμβανόμενων δειγματοληψιών σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα αποστέλλοντας στη Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων. Σημειώνεται ότι τα δείγματα θα αναλύονται από εργαστήρια που πληρούν τις προϋποθέσεις του παραρτήματος ΙΙΙ της (2) σχετικής.

Η απόφαση ισχύει μέχρι της διαπίστωσης της οριστικής εξάλειψης του προβλήματος ότι δηλαδή η συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο αναφερθέν δίκτυο ύδρευσης θα βρίσκεται σταθερά εντός του ορίου που καθορίζεται από τη σχετική (2) ΚΥΑ δηλαδή ≤10 μg/l.

Η απόφαση αυτή αίρεται με νεότερη και μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας η οποία και θα παρακολουθεί δειγματοληπτικά τη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού στο πόσιμο νερό των ανωτέρω περιοχών.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια: