Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013

Οριοθέτηση ζωνών και λήψη προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας (εντόμου) Diabrotica virgifera στην καλλιέργεια του αραβοσίτου

ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, 
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

(...) Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ο επιβλαβής οργανισμός καραντίνας Diabrotica virgifera 
(έντομο) που προσβάλλει τον αραβόσιτο και απειλεί σοβαρά την καλλιέργεια, εξαπλώνεται και ήδη 
εμφανίζεται εντός των διοικητικών ορίων των Π.Ε. Δράμας και Σερρών. Προκειμένου να 
προστατευθεί η καλλιέργεια του αραβοσίτου στην Π.Ε. Καβάλας από την εξάπλωση του επιβλαβούς 
οργανισμού και λαμβάνοντας υπόψιν τα νεότερα δεδομένα των επισκοπήσεων 2013: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Καθορίζουμε ως ζώνη περιστολής της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica 
virgifera, τις περιοχές που εκτείνονται από τα διοικητικά όρια της Π.Ε. Δράμας εντός 30 
χιλιομέτρων προς το εσωτερικό της Π.Ε. Καβάλας. Η ζώνη περιστολής οριοθετείται ως 
συνέχεια της επεκτεινόμενης προσβεβλημένης ζώνης της Π.Ε. Δράμας. 
Η ζώνη περιστολής αφορά όλα τα αγροκτήματα της πεδιάδας Τεναγών-Φιλίππων και τα 
αγροκτήματα της παρατενάγειας περιοχής των Δημοτικών Διαμερισμάτων Ελευθερούπολης, 
Νικήσιανης, Γεωργιανής, Αντιφιλίππων, Παλαιοχωρίου, Χορτοκοπίου, Λυδίας, Κρηνίδων, 
Φιλίππων, Ζυγού, Κρυονερίου, Πολύστυλου, Δάτου, Αμυγδαλεώνα, Σταυρού, Αμισιανών, 
Κοκκινοχώματος. 
2. Μέτρα πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού: 
 Σύμφωνα με τα διαθέσιμα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και εμπειρία ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος αντιμετώπισης του εντόμου Diabrotica virgifera είναι η εφαρμογή 
αμειψισποράς (έως και 99% αποτελεσματικότητα). Σύμφωνα με την φυτοϋγειονομική νομοθεσία, 
στις παραπάνω ζώνες λαμβάνονται τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:: 

• Εφαρμογή αμειψισποράς αραβοσίτου 2:3, δηλαδή σε τρία διαδοχικά έτη σε κάθε 
αγροτεμάχιο ο αραβόσιτος καλλιεργείται δύο φορές (π.χ. αγροτεμάχιο που 
καλλιεργήθηκε με αραβόσιτο το 2013 μπορεί να καλλιεργηθεί πάλι με αραβόσιτο το 
2014, όχι όμως το 2015). 
• Η συγκομιδή αραβοσίτου υβριδίων μεγάλου βιολογικού κύκλου θα πρέπει να 
γίνεται μετά την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. 
• Δεν γίνεται μετακίνηση νωπών φυτών αραβοσίτου ή νωπών τεμαχίων αυτών 
(ενσίρωμα) από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής (πριν την ημερομηνία 
συγκομιδής). 
• Δεν γίνεται μετακίνηση εδάφους αγρών σπαρμένων με αραβόσιτο από το 
εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής. 
• Να γίνεται κατάλληλη μεταχείριση στους αγρούς με αραβόσιτο κατά του εντόμου 
Diabrotica virgifera (χρήση επικαλυμμένου σπόρου ή χρήση εντομοκτόνων εδάφους 
κατά την σπορά). 
• Τα γεωργικά μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν στους σπαρμένους με αραβόσιτο 
αγρούς να καθαρίζονται από χώματα και άλλα υλικά πριν την έξοδό τους από τη 
ζώνη. 

Ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων της παρούσας απόφασης θα γίνεται μέσω των δηλώσεων 
ΟΣΔΕ των καλλιεργητών αραβοσίτου και δειγματοληπτικών ελέγχων. Η μη εφαρμογή των μέτρων 
συνεπάγεται τις κυρώσεις που προβλέπονται από την φυτοϋγειονομική νομοθεσία και του 
Κανονισμού της ΠολλαπλήςΣυμμόρφωσης. 
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας με αρ. 04/1518/23-1-
13 (ΑΔΑ: ΒΕΙΨ7ΛΒ-3Η7).

Η ζώνη περιστολής φαίνεται στον συνημμένο χάρτη. 

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καβάλας, σε συνεργασία με το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, θα συνεχίσει να ελέγχει για την παρουσία του επιβλαβούς οργανισμού 
με την χρήση κατάλληλων φερομονικών παγίδων εντός της ζώνης ευθύνης της. 
  
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: