Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Τι προβλέπει η μελέτη για την ΕΟΖ στην Αν. Μακεδονία και Θράκη

Πολλά στοιχεία για τα όσα προωθεί το χρηματοοικονομικό φόρουμ της Θράκης προκύπτουν από το προτεινόμενο μοντέλο για την Ειδική Οικονομική Ζώνη της Αν. Μακεδονίας και Θράκης της τεχνικής έκθεσης της Capital Markets Experts AE, που επικαλείται το φόρουμ.


Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, το προτεινόμενο μοντέλο για την ανάπτυξη της Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, είναι μάλλον συνδυασμός των μοντέλων που χρησιμοποιούν κυρίως η Πολωνία και δευτερευόντως η Ν. Κορέα και φυσικά πέραν από την εξεταζόμενη περιοχή, το ίδιο μοντέλο προτείνεται να ισχύσει σε όλες τις περιοχές της χώρας, με αντίστοιχες προοπτικές και φιλοδοξίες. Η διαμόρφωση του μοντέλου και η εφαρμογή του στην Ελληνική Πραγματικότητα, λαμβάνει υπόψη τοπικές (ύπαρξη αναξιοποίητων ΒΙ.ΠΕ.), χρονικές (υφιστάμενη κρίση χρέους) αλλά και περιφερειακές (αυξημένη ανεργία, συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένα προϊόντα) ιδιαιτερότητες.

Αναλυτικότερα προτείνεται: α) Η δημιουργία μιας Κεντρικής Αρχής Διαχείρισης της Ε.Ο.Ζ., υπό τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, μέτοχος στην οποία θα είναι κατά 51% κρατικοί φορείς και κατά 49% ιδιωτικά νομικά ή ακόμη και φυσικά πρόσωπα, β) Η δημιουργία «θεματικών» Ε.Ο.Ζ. σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας, με στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής. Οι θεματικές-περιφερειακές αυτές Ε.Ο.Ζ., θα αξιοποιούν όλα τα μοντέλα των Ελεύθερων Οικονομικών Ζωνών, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τις ιδιαιτερότητες του κρίσιμου δυωνύμου «προϊόν-περιοχή», γ) Θα πρέπει να υπάρξουν Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας, οι οποίες θα σχετίζονται με: 1) το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσει ο υποψήφιος εντός της Ε.Ο.Ζ. π.χ. minimum 300 χιλ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και 3 εκατομμυρίων ευρώ σε ορίζοντα πενταετίας, 2) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει η επένδυση, ο οποίος θα πρέπει να ξεπερνά τους 10 εργαζόμενους. Σε περίπτωση δε, μετεγκατάστασης υφιστάμενης μονάδας , θα πρέπει για να γίνει αυτή δεκτή, να απασχολήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε εκτός Ε.Ο.Ζ. (π.χ. Χ εργαζόμενοι) συν τον κατώτατο αριθμό εργαζομένων που προβλέπει ή ένταξη στη Ζώνη . Δηλαδή Χ+10. Ακριβώς επειδή απο την φύση τους οι Ε.Ο.Ζ. ευνοούν τις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό (την ραχοκοκαλιά της οικονομίας), θα μπορούσε μια υφιστάμενη μονάδα να μεταφέρει μόνο το κομμάτι της παραγωγής που απευθύνεται σε ξένες αγορές, και όχι όλη την μονάδα παραγωγής της (κατά συνέπεια, να προχωρήσει στη δημιουργία θυγατρικής μέσα στην ζώνη), 3) Τη μεταφορά τεχνολογίας, παράμετρος η οποία θα κρίνεται από την Α.Ε. της Διαχείρισης, δ) Η διάρκεια της Ε.Ο.Ζ. θα πρέπει να είναι minimum δεκαπενταετής, ενώ προτείνεται να υπάρχει από την αρχή πρόβλεψη αξιοποίησης της οργάνωσης και των υποδομών της με τη λήξη της «θητείας» της, με πιθανότερη τη συνέχιση της λειτουργίας της ως real estate project και την έξοδο-επιστροφή της κρατικής συμμετοχής, μέσα από την εισαγωγή της Ανώνυμης Εταιρίας της Κεντρικής Διαχείρισης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ε) Η παροχή κινήτρων προτείνεται να θεσμοθετηθεί σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο τα κίνητρα θα αφορούν το σύνολο των θεματικών-περιφερειακών Ε.Ο.Ζ. και το δεύτερο επίπεδο θα αφορά επί μέρους κίνητρα ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες που το ίδιο το αντικείμενο διαμορφώνει στο πλαίσιό τους.

Τα βασικότερα σχόλια για τα φορολογικά κίνητρα που περιλαμβάνονται στην τεχνική έκθεση είναι τα εξής: α) Πραγματικά, το προτεινόμενο πλαίσιο θεωρείται εξαιρετικά εκτεταμένο, βασικός στόχος όμως είναι, το να καλύψει την ανυπαρξία άμεσα οικονομικών κινήτρων (επιδοτήσεων), β) Η εφαρμογή δασμού επί των προϊόντων που θα εισάγονται στην ελληνική αγορά, αποσκοπεί, αφενός στο να εξουδετερώσει τα πλεονεκτήκτηματα που θα έχουν οι εντεταγμένες στις Ε.Ο.Ζ. Ζώνες σε σχέση με όσες λειτουργούν εκτός αυτών και αφετέρου στο να δώσει ένα σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό στις μονάδες που θα ενταχθούν, γ) Θα μπορούσε να υπάρξει παραμετροποίση των φορολογικών κινήτρων, συνδεδεμένη με την εξαγωγική επίδοση των συγκεκριμένων επενδύσεων.

Αναφορικά με τα Διοικητικά Κίνητρα, υπογραμμίζεται ότι αποτελούν από μόνα τους σε πολλές περιπτώσεις, τη γεννεσιουργό αιτία για την πραγμάτωση μιας ξένης επένδυσης και για το λόγο αυτό, κρίνονται ως σημαντικότερα ακόμη και σε σύγκριση με τα Φορολογικά Κίνητρα. Στην περίπτωση της Ε.Ο.Ζ. Αν. Μακεδονίας και Θράκης, προτείνεται να ισχύει ένα συγκεκριμένο πακέτο Διοικητικών Κινήτρων.

Για τα Διοικητικά Κίνητρα, τα κρισιμότερα σημεία, τα οποία αποτελούν ίσως και το κλειδί της επιτυχίας της προσπάθειας για την Ε.Ο.Ζ. είναι δύο και συγκεκριμένα: α) Η ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων από τη Α.Ε. που θα διαχειρίζεται την Ε.Ο.Ζ. και β) Η παροχή δυνατότητας τήρησης των οικονομικών καταστάσεων σε νόμισμα της επιλογής του επενδυτή, δυνατότητα η οποία εξουδετερώνει σε μεγάλο βαθμό το country risk, ειδικότερα το ρίσκο που συνδέεται με το εθνικό νόμισμα και με τον τρόπο αυτό απαντά στις αιτίασεις διαφόρων ξένων, ότι δεν αισθάνονται «νομισματικά ασφαλείς» προκειμένου να προχωρήσουν σε μια επένδυση στη χώρα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: