Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

Εγκρίθηκε η μελέτη αποκατάστασης για το Αρχαίο Θέατρο Δελφών

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, ύψους 1.700.000 ευρώ, μεταξύ του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το έργο «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών».

Σκοπός της  προγραμματικής σύμβασης είναι η εκτέλεση του έργου της αποκατάστασης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)  μελέτες. Η σύμβαση υπεγράφη σε συνέχεια της ανάθεσης της μελέτης αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών από το Σωματείο «Διάζωμα», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαρτίου 2011 στους μελετητές κ.κ. Ελένη Άννα Χλέπα και Κωνσταντίνο Παπαντωνόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο της σύμβασης είναι η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος δια της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος του έργου «Αποκατάσταση Αρχαίου Θεάτρου Δελφών», το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Υποέργο 1
«Αποκατάσταση αρχαίου θεάτρου Δελφών»

Το υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από την Ι΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ) απολογιστικά και με αυτεπιστασία.

1. Εργασίες πεδίου (ανασκαφικές διερευνήσεις στις απογυμνωμένες περιοχές του κοίλου και στην περιοχή περί το βόρειο ανάλημμα, απομάκρυνση επιχώσεων, τμηματικές ή συνολικές αποσυναρμολογήσεις νεότερων αργολιθοδομών, διαμορφώσεις, αποψιλώσεις, αποχωματώσεις, επιχωματώσεις).

2. Μετακίνηση, μελέτη και αποτύπωση των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών από τα αναλήμματα, το κοίλο και την σκηνή. Ταύτιση και ένταξή τους στη σχεδιαστική αποκατάσταση του κοίλου.

3. Εκπόνηση εξειδικευμένων επιμέρους μελετών στο πλαίσιο επικαιροποίησης και συμπλήρωσης του φακέλου του έργου: Μελέτη εργοταξίου, γεωτεχνική διερεύνηση και μελέτη, επικαιροποίηση μελέτης σύνθεσης κονιαμάτων, ενεμάτων και τεχνητού λίθου, μελέτη εφαρμογής για την αποκατάσταση των αναλημμάτων του θεάτρου, μελέτη συγκόλλησης αρχιτεκτονικών μελών και μελέτη απορροής όμβριων υδάτων θεάτρου και βόρειου πρανούς.

4. Προμήθεια νέων λίθων.

5.  Αποκατάσταση αναλημμάτων (παρόδων, πλευρικά και βόρειο ανάλημμα).

6. Αποκατάσταση του κοίλου (καθαιρέσεις σύγχρονων αργολιθοδομών, αποσυναρμολογήσεις, συγκολλήσεις, ανατάξεις, συμπληρώσεις με αρχαίο και νέο υλικό, διαμορφώσεις απογυμνωμένων περιοχών του κοίλου, συμπλήρωση διαζώματος, αποκατάσταση υπόβασης εδωλίων, συμπλήρωση πλακών επίστεψης ποδίου κάτω κοίλου, κάλυψη και επίχωση δυτικού αγωγού του κοίλου).

7. Αποκατάσταση των ορθοστατών της ορχήστρας και καθαρισμός του περιμετρικού αγωγού.

8. Εργασίες αποστράγγισης στο θέατρο και το βόρειο πρανές του κοίλου.

Υποέργο 2
«Ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την επίβλεψη του έργου αποκατάστασης αρχαίου θεάτρου Δελφών»

Το υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από τη διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων της γενικής διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων, κατόπιν διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού και ανάθεσης σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3316/2005 και τη λοιπή  κείμενη νομοθεσία.

Για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των προβλεπόμενων ήπιων επεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην ανάδειξη του θεάτρου και γενικότερα του αρχαιολογικού χώρου, απαιτείται η συγκρότηση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία θα εκπονήσει μια σειρά μελετών και εργασιών σύμφωνα με τη διεθνή δεοντολογία των επεμβάσεων, τη συμβατότητα και την αναστρεψιμότητα.

Τη χρηματοδότηση για το παραπάνω πρόγραμμα διαθέτει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της παραπάνω Προγραμματικής Σύμβασης. Η διάρκεια του έργου είναι 30 μήνες. Κύριος του έργου θα είναι η Ι΄ ΕΠΚΑ. Το έργο θα υλοποιηθεί με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επικεφαλής του έργου ορίστηκε η προϊσταμένη της Ι΄ ΕΠΚΑ, κα Αθανασία Ψάλτη.


(Πηγή: Ναυτεμπορική, Ανασκαφή)

Δεν υπάρχουν σχόλια: