Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012

Η δειγματοληψία της εφορίας

Περίπου δέκα χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση αυτοπεραίωσης, πρόκειται να περιληφθούν στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που εξήγγειλε ότι θα πραγματοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών.


Ήδη σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών έχει ήδη σταλεί σε όλα τα ελεγκτικά κέντρα και τις εφορίες, και εκεί διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα ελεγχθούν θα επιλεγούν με βάση κριτήρια τα οποία συνδέονται με τον κίνδυνο για φοροδιαφυγή.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το δείγμα που θα ελεγχθεί θα είναι το 2% του συνόλου, δηλαδή εκτιμάται ότι θα ελεγχθούν περίπου 10.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι έλεγχοι θα είναι γρήγοροι για κάθε επιτηδευματία και θα ολοκληρώνονται το αργότερο εντός τριών ημερών.

Τα κριτήρια

Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι τα πέντε κριτήρια που έχει θεσπίσει το υπουργείο Οικονομικών για την ανάλυση κινδύνου φοροδιαφυγής και επιλογής για έλεγχο είναι τα εξής: α) Το ύψος των δαπανών που δηλώθηκε, καθώς και το κόστος των πωληθέντων, β) Το πόσο απέχουν από τα όρια υπαγωγής στη ρύθμιση τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ή του επαγγελματία (150.000 ευρώ για παροχή υπηρεσιών και 300.000 ευρώ και κάτω για εμπορικές επιχειρήσεις), γ) Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 2009, δ) Το ύψος των απαλλασσόμενων εκροών, και ε) Το ύψος του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για τη χρήση του 2010.

Τι ελέγχεται

Παράλληλα σημειώνεται ότι κατά τον έλεγχο των υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, θα ελέγχονται κυρίως: α) Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον ΚΒΣ, κατά περίπτωση, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα, β) Αν τα βιβλία τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, γ) Αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών εφαρμόστηκαν οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις, δ) Αν σε ετήσια βάση και σε επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι ένα όριο, τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τις φορολογικές ταμειακές μηχανές συμφωνούν με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στα τηρούμενα βιβλία, ε) Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις, στ) Αν υπάρχουν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, ζ) Αν έχει γίνει αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρία, η) Αν υπάρχουν παραβάσεις ΚΒΣ ή άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων, και θ) Αν εκδόθηκαν ή ελήφθησαν εικονικά φορολογικά στοιχεία καθώς και αν εκδόθηκαν πλαστά φορολογικά στοιχεία.Δεν υπάρχουν σχόλια: