Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Παλαιοχώρι Παγγαίου: Ο πρώτος δεκαετής μεταπολεμικός απολογισμός έργων (1945-1954)


Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένας συνοπτικός πρώτος μεταπολεμικός απολογισμός έργων της Κοινότητας Παλαιοχωρίου στον οποίο περιλαμβάνονταν τα έργα που έγιναν από το 1945 μέχρι και το 1954.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιοχωρίου, στη συνεδρίαση του στις 20 Οκτωβρίου 1955, αποφάσισε "ομοφώνως" την έκδοση ειδικού έντυπου ενημερωτικού τριπτύχου στο οποίο θα περιλαμβάνεται ο απολογισμός αυτός, και το οποίο μοιράστηκε στους κατοίκους του χωριού.

Το φυλλάδιο αυτό, έχει μια σύντομη εισαγωγή, και ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των έργων με τα ποσά που διατέθηκαν από το κοινοτικό ταμείο και από άλλες πηγές. Ωστόσο, για οικονομία χώρου και χρόνου ανάγνωσης, παραθέτω μόνο τους τίτλους των έργων. 

Οι φωτογραφίες και οι πίνακες που πλαισιώνουν το κείμενο προέρχονται από το φυλλάδιο.


ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

"Η Κοινότης Παλαιοχωρίου, πληθυσμού 2700 κατοίκων, είναι κτισμένη αμφιθεατρικώς επί της βορείας πλευράς του όρους Παγγαίου και εις υψόμετρον 164 μ., περιβάλλεται δε υπό πυκνού δάσους καστανεών όπερ εκτείνεται μέχρι των ακραίων κατοικιών. Κάτωθεν αυτής απλούται η πεδιάς των Φιλίππων. Ανατολικώς της Κοινότητος υπάρχει φρούριον Μακεδονικής εποχής, κείμενον ακριβώς έναντι των φρουρίων των Φιλίππων. Το κλίμα είναι δροσερόν κατά το θέρος, λόγω της πυκνής βλαστήσεως, με πηγαία άφθονα και κρύα νερά, έχει ωραίας φυσικάς καλλονάς και προσελκύει κατ' έτος πλήθος παραθεριστών. Έχει τακτικήν λεωφορειακήν συγκοινωνίαν μετά της Ελευθερουπόλεως και Καβάλας εκτελουμένην για δύο λεωφορείων. Η περιφέρεια της Κοινότητος περιλαμβάνει έκτασιν 28 χιλιάδων περίπου στρεμμάτων εξ ών 13 χιλ. στρέμματα καλλιεργήσιμου εκτάσεως, 6,5 χιλ. στρεμ. δάση και τα υπόλοιπα κατωκημένοι χώροι, βοσκαί και κοινόχρηστοι εκτάσεις. Η Κοινότης είναι κατ' εξοχήν καπνοπαραγωγική, παράγουσα κατ' έτος  περί τας 250 χιλιάδας οκάδων ευγενών καπνών και περί το εν εκατομμύριον οκάδων δημητριακά, αραβόσιτον και λοιπά προϊόντα".ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΑΠΌ ΤΟΥ 1945 ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ

Α'.  ΟΔΟΠΟΙΪΑ

1) Κατασκευή ξύλινης γέφυρας ανοίγμ. 30 μ. επί της κεντρικής τάφρου των Τεναγών των Φιλίππων.
2) Διαμόρφωσις, επισκευή και λιθόστρωσις διαφόρων οδών εντός της Κοινότητος
3) Χάραξις και επισκευή αγροτικών οδών μήκους 5 χλμ.
4) Κατασκευή γέφυρας ανοίγματος 7 μ.
5) Κατασκευή βάθρων γέφυρας ανοίγματος 5 μ.
6) Κατασκευή δύο αναβαθμών.


Β'.  ΥΔΡΕΥΣΙΣ

1) Συντήρησις και επέκτασις δικτύου υδρεύσεως.
2) Ανακαίνισις υδραγωγείου. (Εδώ σημειώνεται πως το έργο συνεχίζεται και με αυτό "θα επιτευχθή η άφθονος ύδρευσις της Κωμοπόλεως και η άρδευσης 1200 στρ. καπνοφυτειών, οπωρώνων και κήπων")

Γ'. ΚΤΙΡΙΑ

1) Ανέγερσις κοινοτικού καταστήματος

Δ'. ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1) Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος
2) Κατασκευή υδατοδεξαμενής αρδεύσεως χωρητικότητας 387 μ3.
3) Επισκευή τριών υδατοδεξαμενών αρδεύσεως.
4) Κατασκευή υδραγωγείου αρδεύσεως εκ τσιμεντοσωλήνων.
5) Κατασκευή 10  ποτιστρών εκτός του χωρίου.
6) Κατασκευή υδατοδεξαμενής αρδεύσεως χωρητικότητας 800 μ3.
Στο σημείο αυτό παρατηρείται πως:
Δια των ανωτέρω έργων αρδεύσεως ωλοκληρώθη σχεδόν η άρδευσις των καπνοφυτειών κατά την περίοδον της καπνοφυτείας, δι' ήν μέχρι τούδε εδαπανώντο υπό των παραγωγών τεράστια ποσά, επιτευχθείσης ούτω της μειώσεως του κόστους παραγωγής του καπνού.


Ε'. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1) Διευθέτησις κοίτης χειμάρρου.
2) Κατασκευή ποτιστρών εις κοινοτικάς βοσκάς.

ΣΤ'. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

1) Αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις.
Εδώ υπογραμμίζεται πως :
Εφυτεύθησαν εντός τριών ετών 8.000 πεύκα και 700 οπωροφόρα δένδρα με επιτυχία 40%.

2) Κατασκευή κοινοχρήστων αφοδευτηρίων.
3) Περιτοίχισις κοινοτ. καταστήματος.
4) Κατασκευή Γηπέδου αθλοπαιδιών.
5) Επισκευή Διδακτηρίου.
6) Ανέγερσις Διδακτηρίου Συνοικισμού Δρυάδος.Ζ'. ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

1) Υγειονομική Υπηρεσία. Η Κοινότης διατηρεί κοινοτικόν ιατρόν για την περίθαλψιν των απόρων και την άσκησιν της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
2) Υπηρεσία Υδρεύσεως.  Η Κοινότης έχει ειδικόν υδραυλικόν δια την απρόσκοπτον λειτουργίαν των έργων υδρεύσεως.
3) Υπηρεσία καθαριότητος. Διενεργείται η καθαριότης των οδών και πλατειών της Κοινότητος και η αποκομιδή των απορριμμάτων.

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗΝ

1) Ασφαλτόστρωσις παρακαμπτηρίου οδού μήκους 2 χλμ. Ωφέλεια: βελτίωσις συγκοινωνίας.
2) Κιβολιθόστρωσις διαφόρων οδών εντός της Κοινότητος.
3) Κατασκευή αγροτικής γέφυρας.
4)Κατασκευή Υδραγωγείου αρδεύσεως μήκους 700 μ. και υδατοδεξαμενής. Ωφέλεια: άρδευσις 1200 στρεμμάτων.
5) Κατασκευή φραγμάτων αρδεύσεως επί Τ5. Ωφέλεια: άρδευσις 1000 στρεμμάτων
6) Διευθέτησις κοίτης χειμάρρου. Ωφέλεια: αξιοποίησις 200 στρεμμάτων
7) Περιτοίχησις και συμπλήρωσις Γηπέδου αθλοπαιδειών.
8) Περιτοίχησις Νεκοταφείου.
9) Περιτοίχησις Σχολικού κτιρίου.

Σημείωσις: Τα χρηματικά ποσά αναγράφονται εις δραχμάς νέας εκδόσεως.
Δεν υπάρχουν σχόλια: