Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν τοῦ δούλου σου, Κύριε...

Τὴν 11ην Φεβρουαρίου 2012 καὶ ὤρα 18:00, ἐκοιμήθη ὁ Σεβασμιώτατος †Ronald Steptoe, Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Caer-Glow καὶ Πριμάτος τῆς Old Roman Catholic Church, στὸ νοσοκομεῖο τῆς πόλεως Ramsgate τοῦ Kent (Ἡνωμένο Βασίλειο). Ἅπαντες οἱ κληρικοί, μοναχοὶ καὶ τὸ σεπτὸν πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας συνεκλονίσθησαν, διότι ὁ ἐκλιπὼν ὑπῆρξε ἀληθινὸς πατήρ, διδάσκαλος καὶ ἱεράρχης.
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, συνελθοῦσα ἐκτάκτως, ἀπεφάσισε νὰ τελεσθῇ ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία εἰς τὸν Ἱ. Καθεδρικὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος, εἰς τὸ Penge, προεξαρχόντων τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν ππ. Γεωργίου, Ἀνδρέου καὶ Ἡλιοῦ. Δίδει δὲ τὴν ἄδειαν εἰς τοὺς ὑπολοίπους νὰ τελέσουν τὸ μνημόσυνον τοῦ ἐκλιπόντος τὴν Δευτέραν 13ην Φεβρουαρίου ἐ.ἔ.

Τὰ καθήκοντα τοῦ Πριμάτου ἀναλαμβάνει προσωρινῶς ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Εὐρώπης Γεώργιος Παπαθανασίου, OSB, ἕως ὅτου -δυνάμει τῶν ἄρθρων 18 καὶ 23 τοῦ Συντάγματος τῆς Ἐκκλησίας, ἐκλεγῇ νέος Πριμάτος.

Ὁ ἐκλιπὼν ἱεράρχης ὑπῆρξε μία φωτεινὴ μορφὴ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας. Ἄνθρωπος μεγάλης μορφώσεως, κάτοχος δύο διδακτορικῶν, διετέλεσε Πρύτανης τοῦ Κολεγίου τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Μεγάλου, ἀπὸ τὸ ἔτος ἐκλογῆς του (1999). Ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του ὡς Πριμάτος τῆς Ἐκκλησίας ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἀπρόσμενη ἐκδημία τοῦ 7ου Πριμάτου, †Roy Butler OFM(conv), εἰς μίαν δύσκολον ἐποχήν, διαμορφώνοντας ἕνα εἰρηνικὸ ἦθος καὶ μία βαθεῖα Καθολικὴν Πίστην. Ὁ ἀγών του διὰ τὴν Ἕνωσιν μετὰ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ἦταν διαρκής, ἀσχέτως τῆς ἐνόχου σιωπῆς τῆς τελευταίας, κάτι ποὺ τὸν ἐπλήγωσεν βαθέως. Ἀντιθέτως, αἱ οἰκουμενικαὶ πράξεις ἑνώσεως μὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν τῆς Γαλλίας, μὲ τὸ σεπτὸν Πατριαρχεῖον Ἀντιοχείας καὶ πάσης Ἀνατολῆς κλπ, ἐστέφθησαν μὲ ἐπιτυχίαν, πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.
Πολιτισμένος καὶ ἔντιμος, ὁ ἐκλιπὼν ἱεράρχης ἦτο πάντοτε κοντὰ σὲ ὅλους, μὴ ὑπολογίζων κόπωσιν καὶ πόνον. Εἴμεθα βαθέως συντετριμμένοι καὶ αἰσθανόμεθα ὀρφανοὶ ἀπὸ τούτην τὴν μεγάλην ἀπώλειαν. Πιστεύομε ὅμως ὅτι ὁ Ἐπουράνιος Πατὴρ θὰ τάξῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἔνθα οἱ δίκαιοι ἀναπαύονται. Αμήν.
In paradisum deducant te Angeli!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,

Πατὴρ Παῦλος Σώντ,
Γραμματεύς.

Τὰ μέλη,

Mgr Georges-Gregoire Papathanasiou, Primate.
Mgr Andrew-Patrick Williamson, Bishop for UK.
Mgr Elias Milazzo, Archbishop for America.
Mgr Georges Paradis, Bishop for Canada.
Mgr James Burduck, Bishop for Florida.
Mgr Paul Beresford-Hill, Bishop for NY.
Mgr Dimitrius, Bishop for Walles.

Δεν υπάρχουν σχόλια: