Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή εργασιών στο 1ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου και η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως με ιδιαίτερη χαρά προσκαλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις στο 1ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου, που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 21-23 Οκτωβρίου 2016 στην Ελευθερούπολη Παγγαίου. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την αρχαιολογική, ιστορική και λαογραφική έρευνα, σε όλες τις μορφές τους, να παρουσιάσουν πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες δεν έχουν δημοσιευθεί μέχρι τώρα, ούτε έχουν ανακοινωθεί από το βήμα άλλου συνεδρίου ή εκδήλωσης. Οι εργασίες θα πρέπει ν’ αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Παγγαίου, η οποία βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Παγγαίου, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβόλου Όρους.
  Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει ν’ αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση topiki-istoria@dimospaggaiou.gr μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016, σ’ ένα αρχείο, το όνομα του οποίου θα περιλαμβάνει το όνομα του συγγραφέα και 2-3 λέξεις από τον τίτλο (π.χ. «Παπαδόπουλος-Ιστορία του Παγγαίου.doc»). Όλες οι εργασίες θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και οι συγγραφείς θα ενημερωθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου 2016, για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους και για τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο κείμενο. Κατά την υποβολή της περίληψης, οι συγγραφείς θα πρέπει ν’ αναφέρουν και την ιδιότητά τους ή, εφόσον επιθυμούν, ένα σύντομο, βιογραφικό σημείωμα. Η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα ν’ αλλάξει τον τρόπο παρουσίασης μιας εργασίας, αφού ενημερώσει έγκαιρα το συγγραφέα. Η παρουσίαση – φιλοξενία μιας εργασίας στο Συνέδριο μπορεί να  γίνει είτε προφορικά, από το βήμα του Συνεδρίου, είτε ως αναρτημένη στον ανάλογο διαδικτυακό τόπο και στα πρακτικά.
  Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 10-15 λεπτά, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Οδηγίες για την περίληψη

Η περίληψη πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, σε αρχείο Microsoft Word, γραμματοσειρά «Times New Roman», μέγεθος γραμματικών στοιχείων 12, διάκενο 1,5 γραμμή, περιθώρια 3,5 εκατοστών από όλες τις πλευρές, πλήρη στοίχιση του κειμένου και με εσοχή στις παραγράφους.
Η περίληψη πρέπει ν’ αποτελείται από 200-250 λέξεις. Στον αριθμό των λέξεων δεν περιλαμβάνονται ο τίτλος της εργασίας και τα στοιχεία των συγγραφέων.
Στην πρώτη σειρά γράφεται ο τίτλος, με έντονα, πεζά γράμματα και στη δεύτερη το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων, με πεζά γράμματα. Αν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός, (όλοι πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή σε κάποιο ή κάποια στάδια της εργασίας), υπογραμμίζεται το όνομα αυτού που θ’ ανακοινώσει την εργασία. Δύο σειρές παρακάτω γράφεται η ιδιότητα των συγγραφέων. Ακολουθεί μια κενή σειρά και ύστερα το κείμενο της περίληψης. Συντετμημένοι όροι χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχει αναφερθεί η επεξήγησή τους εντός παρένθεσης, την πρώτη φορά που αναφέρονται στο κείμενο.
Περιλήψεις που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα επιστρέφονται για διόρθωση και εκ νέου υποβολή ή θα απορρίπτονται.
Μαζί με κάθε περίληψη υποβάλλεται ηλεκτρονικά επιστολή, όπου αναφέρονται: α) η προτίμηση των συγγραφέων για τον τρόπο παρουσίασης των ανακοινώσεων (προφορική ή αναρτημένη) και η συγκατάθεσή τους για παρουσίαση με διαφορετικό τρόπο απ’ αυτόν που προτιμούν, (αναρτημένη αντί προφορικής ή αντίστροφα), κατά την κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής, β) αν έχει παρουσιαστεί σε άλλη, επιστημονική εκδήλωση ή έχει δημοσιευτεί ή βρίσκεται υπό δημοσίευση σε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, (προτιμώνται οι εργασίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά και δεν έχουν δημοσιευθεί), γ) τα στοιχεία του υπεύθυνου για την επικοινωνία συγγραφέα (ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου).

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Εργασιών

15/06/2016: Αποστολή τίτλου και περίληψης εργασίας.

15/07/2016: Ολοκλήρωση κρίσης περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή

20/09/2016: Αποστολή ολοκληρωμένης εργασίας βάσει προδιαγραφών Οι εργασίες θα δημοσιευθούν, εφόσον υποβληθούν εγκαίρως έως 20/09/2016, με την έγκριση της επιστημονικής επιτροπής.

1 σχόλιο:

marthapayl είπε...

Μια υπέροχη κίνηση με γνώμονα την Τοπική μας Ιστορία!Μπράβο!